คลังมีเงินจำกัด “บิ๊กตู่” ออกกฏเหล็ก เซ็นเองคนเดียว “งบกลาง” 5 แสนล้าน

บิ๊กตู่ ร่อนหนังสือเวียนกฎเหล็กงบกลาง ฯ ปี 2563 กว่า 5 แสนล้านบาท สำนักงบ ฯ เข้มหน่วยรับเงินรายงานผลการใช้เงินภายใน 15 หลังใช้เงิน-สิ้นปีงบประมาณ รัดเข็มขัดงานเสร็จส่งคืนคลัง

โดยพล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เห็นชอบระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเงินงบกลาง ฯ ปี 2563 กว่า 5.18 แสนล้านบาท ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลระบุว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2562 โดยการเสนอของสำนักงบประมาณ ภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

@ ตีกรอบใช้เงินงบกลาง ฯ

ระเบียบนี้กำหนดกรณีจะขอรับจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้สอดคล้องกับหลักการตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามมาตรา 20 (6) ของพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ดังนี้

1.เป็นรายจ่ายเพื่อการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือ ความมั่นคงของรัฐ 2.เป็นรายจ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง

3.เป็นรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว แต่มีจำนวนไม่เพียงพอและมีความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณโดยเร็ว

4.เป็นรายจ่ายที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่มีภารกิจจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการและต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณโดยเร็ว

ทั้งนี้ หน่วยรับงบประมาณต้องตรวจสอบแน่ชัดแล้วว่า ไม่สามารถนำงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณมาใช้จ่ายได้ หรือ นำมาใช้จ่ายได้แต่มีจำนวนไม่เพียงพอ

@ งานเสร็จต้องส่งคืนคลัง

สำนักงบประมาณจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ก่อนที่จะอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้แก่หน่วยรับงบประมาณ ดังนี้

1.กรณีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท สำนักงบประมาณจะเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ

2.กรณีวงเงินเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท สำนักงบประมาณจะเสนอนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

3.กรณีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท สำนักงบประมาณจะเสนอนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อน เมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วจะแจ้งให้หน่วยรับงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เมื่อหน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว หรือ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วมีงบประมาณเหลือจ่ายต้องดำเนินการนำงบประมาณส่งคืน

@ รายงานผลการใช้เงินภายใน 15 วัน

หน่วยรับงบประมาณจะต้องรายงานผลการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อสำนักงบประมาณภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาสและวันที่การใช้จ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ รวมทั้งจัดสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อเสนอรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแล หรือ ผู้ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นผู้กำกับแผนงานบูรณาการกรณีเป็นการดำเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการกรณีเป็นการดำเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ กำหนดให้ระเบียบมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 ต.ค.2562 เพื่อใช้ถือปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ