เพซฯโคม่าแจ้งเลื่อนคืนเงินเจ้าหนี้หุ้นกู้ 1.2 พันล้านออกไปอีก 3 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการแก้ไขปัญหาผิดนัดในมูลหนี้อื่น (Cross Default) ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงิน 1,219 ล้านบาท ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563

โดยระบุว่าเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้คร้ังที่ 2/2562 ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์สีลม โดยมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 72 รายจากจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมด 90 ราย รวมเป็นหน่วยลงทุนทั้งสิ้น 988,000 หน่วย จากหน่วยลงทุนทั้งหมด 1,219,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 81.0500 ของจำนวนหน่วยลงทุน ถือว่าครบองค์ประชุม และที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

ทั้งนี้ในการประชุมได้มีพิจารณาและอนุมัติวาระต่างๆ โดยวาระที่ 1 อนุมัติยกเว้นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1 (ค) เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้กับธนาคารไทยพาณิชย์ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 84.8775 ของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 ได้มีการอนุมัติเลื่อนกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปเป็นเวลา 3 ปี จากเดิมครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 81.8565

ส่วนเรื่องของปรับแก้ไขอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ ที่ประชุมให้คงอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.5 ต่อปี และให้ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุกๆ ไตรมาสในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 และผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระดอกเบี้ยส่วนต่างอีกร้อยละ 3.5 ต่อปีของทุกๆ งวด เมื่อมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 78.0991

นอกจากนี้ได้มีการอนุมัติเลื่อนการชำระดอกเบี้ยงวดเดือนพฤศจิกายน 2562 ไปเป็นชำระไม่เกินกว่าวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 87.5000

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ