กยศ. ชี้ ผลจากหักเงินเดือน ดันยอดชำระปี’63 พุ่ง​กว่า 2.6 พันล้าน​บาท​

กยศ. เผยปีการศึกษา 2562 ปล่อย​กู้​ “นักเรียน-นักศึกษา” แล้วกว่า 5 แสนราย เป็นเงินกู้ยืมกว่า 2.6 หมื่นล้านบาท แจงยอดชำระหนี้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2563 สูงถึง 2.6 พันล้านบาท จากการเดินหน้าหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดเผยว่า “ความคืบหน้าผลการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2562 ขณะนี้มีนักเรียน นักศึกษาได้กู้ยืมแล้ว จำนวน 534,904 คน เป็นเงินกู้ยืม จำนวน 26,198.50 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินกู้ยืมให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 439,827 คน เป็นเงิน 19,412.99 ล้านบาท และเงินกู้ยืมให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็น ความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 95,077 คน เป็นเงิน 6,785.51 ล้านบาท

ซึ่งการให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2562 กองทุนมีเงินเพียงพอให้กู้ยืมสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกราย โดยไม่ได้จำกัดโควต้าการกู้ยืม อีกทั้ง กองทุนยังได้มีโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและ 3 โครงสร้างพื้นฐาน สาหรับผู้กู้ยืมระดับ ปริญญาตรี เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดจะคิดดอกเบี้ยอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 30 สาหรับผู้กู้ยืมระดับอาชีวศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กาหนดจะคิดดอกเบี้ย อัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 50

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC รวมถึงเป็นการป้อนกำลังคนในสายอาชีวะ/ สายวิชาชีพที่ยังขาดแคลนสู่ตลาดแรงงานทั่วประเทศ โดยให้สิทธิกับผู้กู้ยืมที่เรียนระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2566 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและรายชื่อหลักสูตรได้ที่ www.studentloan.or.th

สำหรับการรับชำระหนี้ตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน) กองทุนได้รับชำระหนี้แล้ว 2,650 ล้านบาท มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ได้รับชาระหนี้ 2,250 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 17 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการหักเงินเดือน และจากการที่สื่อมวลชนได้ช่วยประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสร้างจิตสานึกในการชำระหนี้ และความรับผิดชอบให้แก่ผู้กู้ยืม

ซึ่งกองทุนจะนำเงินที่ได้รับชำระคืนมาใช้ในการสร้างโอกาสให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องกู้ยืมตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และมั่นใจว่ากองทุนมีเงินเพียงพอให้ทุกคนกู้ยืมโดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ