มติชนตั้ง “ปานบัว บุนปาน” เป็นเอ็มดีคนใหม่มีผล 9 ม.ค.63

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า บมจ.มติชน (MATI) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหาร และการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 มีมติดังต่อไปนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ของ นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2563

2. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

(1) นายกิตติชัย อินทร์นุรักษ์ ทดแทน นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

(2) นายปราปต์ บุนปาน ทดแทน นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ (ที่ถึงแก่กรรม)

3. รับทราบการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ นายฐากูร บุนปาน ซึ่งครบวาระในวันที่ 8 มกราคม 2563

4. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวปานบัว บุนปาน รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและบริหารงานบุคคล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

5. มีมติแต่งตั้งให้นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และให้แต่งตั้ง นายฐากูร บุนปาน ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

6. อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้

เดิม “นายขรรค์ชัย บุนปาน, นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์, นายสมหมาย ปาริจฉัตต์, นายฐากูร บุนปาน และนางสาวปานบัว บุนปาน กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนแปลงเป็น “นายขรรค์ชัย บุนปาน, นายสมหมาย ปาริจฉัตต์, นายฐากูร บุนปาน, นางสาวปานบัว บุนปาน, นายกิตติชัย อินทร์นุรักษ์ และนายปราปต์ บุนปาน กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

โดยในการนี้บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและแก้ไขอำนาจกรรมการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ