“โรบินสัน” แจ้งทำคำนำเสนอซื้อหลักทรัพย์ “เซ็นทรัล รีเทล” ถึง 3 ก.พ. ’63

“โรบินสัน” แจ้งตลาดหลักทรัพย์ทำคำนำเสนอซื้อหลักทรัพย์ “เซ็นทรัล รีเทล” ตั้งแต่ 27 ธ.ค.62 – 3 ก.พ.63

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า บมจ.โรบินสัน (ROBINS) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่อง แจ้งการทำคำนำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ“) ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “Central Retail”) และบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ Cental Retail ซึ่งรวมถึงบริษัทฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกและการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“การทำ IPO”) โดย Central Retail มีแผนที่จะระดมทุนผ่านการทำ IPO ซึ่งจะเกิดขึ้นพร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่น (“คำเสนอซื้อหลักทรัพย์”) โดยแลกกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Central Retail

ทั้งนี้ Cental Retail ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อได้ประกาศการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 2474) และได้ยื่นแบบ 247-4 ต่อบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 โดยระยะเวลาการรับซื้อหลักทรัพย์จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่สนใจจะตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สามารถศึกษารายละเอียดของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ Central Retail จะไม่ส่งหรือแจกจ่ายเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เข้าไปในบางประเทศซึ่งการส่งหรือแจกจ่ายเอกสารดังกล่าวอาจทำให้ Central Retail ฝ่าฝืนกฏหมายของประเทศดังกล่าวหรือก่อให้เกิดหน้าที่เพิ่มเดิมแก่ Central Retail ในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศดังกล่าวนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

อนึ่ง การแจ้งตามหนังสือฉบับนี้ไม่ถือเป็นและมิใช่ส่วนหนึ่งของการเสนอหรือการชักชวนให้ขายออก หรือจองซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศอื่นใดที่การกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่อ้างถึงในหนังสือฉบับนี้ไม่ได้และจะไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใต้ Securities Act of 1933 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอื่นใดของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไม่ควรมีการส่งหรือแจกจ่ายและจะไม่มีการส่งหรือแจกจ่ายสำเนาของหนังสือฉบับนี้เข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใดที่การกระทำดังกล่วเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ