“กรมบัญชีกลาง” ชี้ปีงบ’63 เบิกจ่ายงบกลางกว่า 2.2 แสนล้านบาท

ภาพ: Dario Pignatelli/Bloomberg via Getty Images

กรมบัญชีกลางรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนที่กรมบัญชีกลางดูแล โดยใช้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 221,327 ล้านบาท

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยมีงบประมาณรายการงบกลางที่อยู่ในการดูแลของกรมบัญชีกลาง ประกอบด้วย (1) ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (2) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ (3) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ (4) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ (5) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ (6) เงินสมทบลูกจ้างประจำ และ (7) เงินสำรอง เงินสมทบ เงินชดเชยของข้าราชการ เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 418,771 ล้านบาท

กรมบัญชีกลางขอชี้แจงว่า ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 25 มีนาคม 2563 มีผลการเบิกจ่ายงบกลางในส่วนที่กรมบัญชีกลางดูแล รวมทั้งสิ้น จำนวน 221,327 ล้านบาท และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 197,443.9 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563) ทั้งนี้ การเบิกจ่ายตามรายการข้างต้น เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ