โพลเผยคนไทยเกือบ 70% ไม่รู้จักฟินเทค มั่นใจความปลอดภัยปานกลาง

นิิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 69.45% ยังไม่เคยรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) และมีเพียงส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30.55 เท่านั้นที่เคยรับรู้ ส่วนช่องทางในการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ Fintech ของประชาชนที่ระบุว่าเคยรับรู้นั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.10 ระบุว่า ทางโทรทัศน์ รองลงมาร้อยละ 31.10 ระบุว่า สื่อสังคมออนไลน์ ตามด้วยร้อยละ 9.82 ระบุว่า เว็บไซต์, ร้อยละ 9.00 ระบุว่า เพื่อน/ญาติ/คนในครอบครัว, ร้อยละ 8.67 ระบุว่า วิทยุ, ร้อยละ 7.36 ระบุว่า เจ้าหน้าที่ของธนาคาร และร้อยละ 1.96 ระบุว่า หนังสือพิมพ์
ในจำนวนผู้ที่ระบุว่ารับข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ร้อยละ 93.16 ระบุว่าผ่านทาง Facebook รองลงมาร้อยละ 19.47 ระบุว่า Line ตามด้วยร้อยละ 4.74 ระบุ Twitter และร้อยละ 0.53 ระบุว่า IG

ส่วนความคิดเห็นของ ประชาชนเกี่ยวกับความหมายของคำว่า “เทคโนโลยีทางการเงิน หรือ Fintech” นั้น ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 38.39 ระบุว่า เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับบริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ รองลงมาร้อยละ 23.21 ระบุว่า เป็นบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบการเงินและการนำเสนอบริการทางการ เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตามด้วยร้อยละ 21.76 ระบุว่าเป็นการเคลื่อนไหวมาบรรจบกันระหว่างการให้บริการทางการเงินและ เทคโนโลยี และร้อยละ 36.53 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.20 ระบุว่า Fintech จะครอบคลุมการให้บริการชำระเงิน/โอนเงิน (Payment/Transfers) รองลงมาร้อยละ 24.00 ระบุว่า การให้สินเชื่อและเงินทุน (Lending & Financing) ตามด้วยร้อยละ 19.95 ระบุว่า การลงทุน (Investments) และร้อยละ 31.40 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านรูปแบบของ Fintech ที่ประชาชนเคยใช้บริการนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 74.24 ระบุว่า ไม่เคยใช้บริการเลย รองลงมาร้อยละ 13.46 ระบุว่า Mobile Banking/Internet Banking ตามด้วยร้อยละ 3.70 ระบุว่า พร้อมเพย์ (PromptPay), ร้อยละ 2.70 ระบุว่า Wallet by TrueMoney, ร้อยละ 2.25 ระบุว่า สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (P2P Lending), ร้อยละ 1.95 ระบุว่า Line Pay, ร้อยละ 1.70 ระบุว่า Paypal, ร้อยละ 1.20 ระบุว่า AIS Mpay, ร้อยละ 0.55 ระบุว่า การพิจารณาคะแนนเครดิต (Credit Scoring) ร้อยละ 0.50 ระบุว่า Alipay, ร้อยละ 0.30 ระบุว่า Paysbuy, ร้อยละ 0.25 ระบุว่า Jaew Wallet และร้อยละ 0.15 ระบุว่า ร้านจำนำออนไลน์ (Online Pawnshop)

สำหรับ ความเชื่อมั่นของประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบการบริการทางการเงินของ Fintech พบว่า ร้อยละ 40.05 ระบุว่า เชื่อมั่นปานกลาง รองลงมาร้อยละ 17.45 ระบุว่า เชื่อมั่นมาก ตามด้วยร้อยละ 10.20 ระบุว่า เชื่อมั่นน้อย, ร้อยละ 2.80 ระบุว่า เชื่อมั่นมากที่สุด, ร้อยละ 8.50 ระบุว่า เชื่อมั่นน้อยที่สุด และร้อยละ 21.00 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

Advertisment

ทั้งนี้ นิด้าโพล ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “การรับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology: Fintech)” ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2560 จากประชาชนทั่วประเทศจำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่าง