ธปท.ไขข้อสงสัย “ความแตกต่าง” ระหว่างซอฟต์โลน “ออมสิน-แบงก์ชาติ”

แบงก์ชาติ ธปท. ค่าเงินบาท กนง.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการให้สินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรน (Soft loan) คือการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากทางการเพื่อส่งผ่านต่อไปให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการสามารถกู้ยืมเงินได้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ

ซึ่งปัจจุบันสำหรับสถานการณ์ COVID-19 มีการให้ soft loan จาก 2 แหล่งคือ 1) คณะรัฐมนตรีอนุมัติ soft loan โดยให้กู้ยืมผ่านธนาคารออมสิน จำนวน 150,000 ล้านบาท โดยสถาบันการเงินจะมากู้ยืมจากธนาคารออมสิน เพื่อให้กู้ต่อยังลูกค้าของตน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม (บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ชาวไทยถือหุ้นเกินกว่า 50%) ในลักษณะ PN หรือ term loan ระยะเวลา 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 2% ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อราย โดยสถาบันการเงินต้องปล่อยสินเชื่อใหม่แก่ลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ไม่ให้ refinance หนี้เดิม

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 63 ครม. ได้อนุมัติให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินประเภท non-bank ขอสินเชื่อ soft loan เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการได้ภายในวงเงินไม่เกิน 80,000 ล้านบาท โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น ได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการขั้นต่ำของ ธปท. และมีการช่วยเหลืออื่นเพิ่มเติม2) ธปท. ดำเนินการตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 โดยให้ soft loan แก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นการเฉพาะภายในวงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาท เพื่อนำไปให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นลูกหนี้เดิมที่มีวงเงินสินเชื่อของกลุ่มกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งไม่เกิน 500 ล้านบาท

แต่ไม่รวมถึงวงเงินสินเชื่อตามภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล วงเงินสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้กำกับ และวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต โดยต้องไม่เป็น NPL ณ 31 ธันวาคม 2562 และไม่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยให้กู้ในลักษณะ working capital หรือ term loan ก็ได้ วงเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดหนี้คงค้างแต่ละราย ณ 31 ธันวาคม 2562 ที่อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับแต่วันที่ลูกหนี้ได้รับสินเชื่อ กรณีมีหลักประกันเพิ่ม ให้สถาบันการเงินได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดจำนอง

ทั้งนี้ ธปท. ยังได้เปรียบเทียบ Soft loan ที่ให้กู้ยืมผ่านธนาคารออมสิน กับ Soft loan ของ ธปท. ที่มีรายละเอียดบางส่วนที่แตกต่างกัน ดังนี้


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ