ปูนซิเมนต์ไทย แต่งตั้งกรรมการเดิม 2 ราย ตั้งใหม่อีก 2 ราย มีผล 8 มิ.ย.นี้

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563ได้มี มติแต่งตั้งกรรมการเดิม 2 คน ได้แก่ นายกานต์ ตระกูลฮุน และนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกรรมการใหม่ 2 คนได้แก่ นายชลณัฐ ญาณารณพ และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ