จี้คลังคลอดเกณฑ์หนุนSME จัดซื้อจัดจ้างสะดุด-ลุ้นขยายหมวดหมู่

ธนบัตร-แบงก์

ธุรกิจเอสเอ็มอีเซ็งมาตรการขยายจัดซื้อจัดจ้างสะดุด หลัง “ปรีดี” ลาออก ต้องรอ รมว.คลังคนใหม่เข้ามาเซ็นออกกฎกระทรวง วงในแจงเอื้อเอสเอ็มอีมากขึ้น กรณี “อีบิดดิ้ง” หากเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดไม่เกิน 10% ต้องเลือกเอสเอ็มอี ส่วนกรณีประมูลแข่งกับต่างชาติให้สิทธิ “คนไทย-บริษัทไทย” ที่เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดที่ต่างชาติเสนอไม่เกิน 3% ชนะประมูล สสว. ลุ้นกฤษฎีกาขยายให้ครอบคลุม “เครื่องเขียน-กระดาษ-การใช้บริการโรงแรม” เหตุเดิมให้แค่ “เหล็ก”

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการสนับสนุนและจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการจากวิสาหกิจชุมชน ชุมชน และท้องถิ่น ด้วยการให้จัดซื้อจัดจ้างสัดส่วนไม่น้อยกว่า 30% นั้น ล่าสุด คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. … ที่กระทรวงการคลังเสนอไปแล้ว

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มีการแก้ไขเพิ่มเติมในหมวด 2 หมวด 9 และเพิ่มเติมหมวด 10 โดยหมวด 2 พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพและพัสดุส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส มีการกำหนดดังนี้ 1) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากเอสเอ็มอี โดยใช้เงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไม่น้อยกว่า 30% จากบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดลางและขนาดย่อม (สสว.)

และกรณีจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อีบิดดิ้ง) ซึ่งใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือการจ้าง หากผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกิน 10% ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายนั้น

2) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อผลิตภัณฑ์ของร้านค้าสหกรณ์ หรือสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรองหมวด 9 พัสดุส่งเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศตามที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ดังนี้

1) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่า 60% ของพัสดุที่จะใช้ สำหรับงานก่อสร้างกำหนดให้ใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศก่อน โดยต้องไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด

2) กรณีจัดซื้อจัดจ้างที่มีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ เข้าเสนอราคาแข่งขันกับผู้เสนอราคาที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากผู้เสนอราคาคนไทยหรือบริษัทไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคาต่างชาติไม่เกิน 3% ให้ซื้อหรือจ้างผู้เสนอราคาที่เป็นคนไทยหรือนิติบุคคลไทยรายนั้น

สุดท้าย หมวด 10 ที่เพิ่มเติมใหม่ พัสดุส่งเสริมพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและจากผู้ประกอบการตามที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและรายชื่อไว้กับกรมควบคุมมลพิษ

แหล่งข่าวกล่าวว่า ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวอยู่ระหว่างรอเสนอให้ รมว.คลังคนใหม่ลงนาม ที่ผ่านมากรมบัญชีกลางเตรียมเสนอนายปรีดี ดาวฉาย อดีต รมว.คลังลงนาม แต่ลาออกไปก่อน

ด้านแหล่งข่าวจาก สสว. กล่าวว่า สสว.ได้เสนอความเห็นไปที่ ครม. เพราะต้องการให้ส่งเสริมเอสเอ็มอี โดยจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุมพัสดุในหมวดการค้าและบริการ เช่น เครื่องเขียน กระดาษ การใช้บริการโรงแรม เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อเอสเอ็มอีในวงกว้าง แต่ร่างกฎกระทรวงที่ ครม.เห็นชอบไป ยังจำกัดสินค้าที่แคบอยู่ เพราะกำหนดพัสดุที่เป็นเหล็กเพียงอย่างเดียว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ