คปภ.เข้มป้องกันทำผิดกฎหมาย ไตรมาส3 ถอนใบอนุญาตนายหน้าอีก 15 ราย

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เปิดเผยว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ธุรกิจประกันภัยทั้งระบบมีตัวแทน/นายหน้าประกันภัย รวม 532,697 ราย แบ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิต 271,483 ราย ตัวแทนประกันวินาศภัย 19,735 ราย นายหน้าประกันชีวิต 109,303 ราย และนายหน้าประกันวินาศภัย 132,176 ราย ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดี ตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่กระทำผิดกฎหมายสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนั้น ถือว่ามีอัตราส่วนที่น้อยมาก

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ.ได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพิสูจน์ยืนยันแล้ว จึงได้ดำเนินการลงโทษอย่างเคร่งครัดด้วยการเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งไตรมาส 3 ปีนี้ คปภ.ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย รวม 15 ราย ซึ่งทั้ง 15 รายจะไม่สามารถเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยหรือขอรับใบอนุญาตใหม่ภายใน 5 ปี หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนสาเหตุการกระทำความผิดของบุคคล15 รายนำไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาต เกิดใน 2 ลักษณะ คือ ได้รับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย แต่มิได้นำเงินค่าเบี้ยประกันภัยส่งให้บริษัทประกันภัย และปลอมลายมือชื่อในใบรับมอบกรมธรรม์ เป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ ทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน ซึ่งประชาชนตรวจสอบสถานะตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ได้จากเว็บไซต์ www.oic.or.th หรือสายด่วน คปภ.1186

 

ที่มา มติชนออนไลน์

Advertisment