บอร์ด RS อนุมัติซื้อหุ้น 35% กลุ่ม “เชฎฐ์ เอเชีย” บุกธุรกิจสินเชื่อ-บริหารสินทรัพย์

หุ้น

ที่ประชุมคณะกรรม RS อนุมัติซื้อหุ้นเพิ่มทุน 35% ในกลุ่มบริษัท “เชฎฐ์ เอเชีย” บุกธุรกิจสินเชื่อ-บริหารสินทรัพย์ พร้อมอนุมัติกู้ยืมเงินจาก “กสิกรไทย” วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

นายวิทวัส เวชชบุษกร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการบริษัท(บอร์ด) วันนี้ (18 ม.ค.64) ได้อนุมัติเรื่องสำคัญ 2 เรื่องดังนี้

1.อนุมัติให้บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์ (RSX) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ของทุนจดทะเบียนเข้าลงทุนในกลุ่มบริษัทเป้าหมาย 4 แห่งคือ 1.บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย (Chase) 2.บริษัท บริหารสินทรัพย์ ซีเอฟ เอเชีย(CF Asia) 3.บริษัท รีโซลูชั่น เวย์(R-Way) และ 4.บริษัท คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ (ประเทศไทย) (Courts)

โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,744,773 หุ้น หรือสัดส่วน 35% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ Chase ภายหลังการเพิ่มทุนคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 920 ล้านบาท โดยในปัจจุบัน Chase เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ใน CF Asia, R-Way และ Courts ดังนั้นการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน Chase โดย RSX จึงทำให้บริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมและได้มาซึ่งกิจการของกลุ่มบริษัทเป้าหมาย

2.อนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารกสิกรไทย เพื่อนำเงินไปซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท RSX ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยเงินเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัท RSX จะนำไปซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท Chase จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลาการกู้ยืม 7 ปี อัตราดอกเบี้ย MLR ลบด้วยร้อยละคงที่ตามสัญญา

เริ่มผ่อนชำระคืนในปีที่ 4 โดยชำระคืนเงินต้นเท่ากันทุกงวด ทั้งหมด 48 งวด ค้ำประกันวงเงินโดยบริษัท อาร์เอสเอ็กซ์ และบริษัท อาร์เอสเอ็กซ์ จำกัด จำนำหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท Chase ต่อธนาคาร