กรุงไทยประกาศปันผล 4 กองทุนหุ้น จ่ายพร้อมกัน 16 ก.พ.64

ภาพประกอบข่าว การลงทุน-เงิน-ปันผล-งอกเงย

บลจ.กรุงไทย ประกาศจ่ายปันผล 4 กองทุนหุ้น วันที่ 16 ก.พ.นี้ ระหว่าง 0.30-0.75 บาท/หน่วยลงทุน

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนของบริษัทมีมติจ่ายเงินปันผล 4 กองทุน โดยกำหนดจ่ายเงินปันพร้อมกันในวันที่ 16 ก.พ.64 ถือเป็นข่าวดีต้อนรับเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง ประกอบด้วย

  • กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส (TOF)
  • กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ (KT-HiDiv)
  • กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว (KTLF)
  • กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที ชนิดจ่ายเงินปันผล (KT-CLMVT Class D)

การจ่ายปันผลของ กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส รอบนี้ ถือเป็นการจ่ายครั้งที่ 2 รอบปีบัญชี 1 ม.ค.- 31 ธ.ค.63 ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.63 โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตรา 0.50 บาทต่อหน่วย ซึ่งกองทุนดังกล่าวเน้นนักลงทุนสถาบัน มีนโยบายลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เน้นหลักทรัพย์ที่จะเข้าจดทะเบียนใหม่ (IPO) และที่มีแผนจะนำเข้าจดทะเบียน (Pre-IPO) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ขณะที่ในปี 2563 ที่ผ่านมา กองทุนดังกล่าวได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว 2 ครั้ง คิดรวมกันเป็นอัตรา 1.50 บาทต่อหน่วย

สำหรับ กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ รอบนี้ เป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 ก.ย.63 – 31 ส.ค.64 ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.63  โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย กองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานผลการดำเนินงานที่ดี มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดีสม่ำเสมอ และ/หรือมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต โดยมีอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์เหล่านี้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64 ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.63 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตรา 0.75 บาทต่อหน่วย ซึ่งกองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและหรือตราสารแห่งทุน ซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือหุ้นกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่รวมการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นหุ้น/ดัชนีหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)

และ กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที ชนิดจ่ายเงินปันผล กำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 สำหรับรอบปีบัญชี วันที่ 1 ก.พ.63 – 31 ม.ค.64 ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.63 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.50 บาทต่อหน่วย กองทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นในวันที่ 16 มี.ค.60 มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ CLMVT ซึ่งประกอบไปด้วย ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนามและไทย ที่มีการลงทุนหรือรายได้จากประเทศในกลุ่ม CLMV สำหรับผลตอบแทนในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนในประเทศอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้อง และ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

โดยการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในแต่ละประเทศในกลุ่ม CLMVT นั้นจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวะตลาดการลงทุนในขณะนั้นๆ หรือการคาดการณ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต เปิดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เนื่องจากประเทศ CLMV เป็นกลุ่มประเทศชายขอบ หรือ Frontier Countries กำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างมาก อีกทั้งเศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตแบบก้าวกระโดด มีโครงสร้างประชากรในวัยแรงงานสูง และการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามการขยายตัวของชนชั้นกลางและสังคมเมืองโดยเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนาม กระแสเงินลงทุนทั้งในและนอกประเทศ ที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลได้ที่ www.ktam.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) อนึ่ง กองทุน KT-CLMVT Class D มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ