กลุ่มธุรกิจการเงิน เจ้าสัวเจริญ ประกาศ “งดจ่ายปันผล” ปี’63

“เครือไทยโฮลดิ้งส์” ธุรกิจประกันและการเงินของ “เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี” ประกาศ “งดจ่ายปันผล” ปี’63 เหตุต้องกันเงินสํารองเพื่อขยายธุรกิจบริษัทย่อยและต่อยอดธุรกิจของกลุ่มฯ

นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) หรือ TGH แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า คณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ได้มีมติเรื่องสําคัญต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 มีรายละเอียดดังนี้

1.อนุมัติงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วและได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

2.อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิปี 2563 ไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผลกําไรสุทธิ 691.56 ล้านบาท โดยได้ทําการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย 5% ของกําไรสุทธิเป็นจํานวนเท่ากับ 34.58 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากบริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึงต้องกันเงินสํารองเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทย่อยและการต่อยอดธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มบริษัท จึงของดการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2563

ทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานรอบ 11 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจํานวน 752 ล้านหุ้น รวมเป็นจํานวนเงิน 451.26 ล้านบาท โดยกําหนดให้วันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นวันกําหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (RecordDate) และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันที่จ่ายเงินปันผล

3.อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,513 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสํามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 451.26 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้มีจำนวนเหลือเท่าทุนชำระแล้วจำนวน 7,520.97 ล้านบาท4.อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 7,520.97 ล้านบาท เป็น 12,033.56 ล้านบาท โดยออกหุ้นสํามัญจำนวน 451,26 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 4,513 ล้านบาท

ทั้งนี้ เครือไทย โฮลดิ้งส์ เป็นกลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ในเครือ “เจ้าสัวเจริญ” หรือ “นายเจริญ สิริวัฒนภักดี”

คลิกอ่านรายละเอียด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ