บางกอกโพสต์ แจงปัญหาส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ เร่งทำแผนฟื้นฟูกิจการ

หุ้นไทย-set

บางกอกโพสต์ แจงปัญหาส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ เร่งทำแผนฟื้นฟูกิจการ คาดใช้เวลา 5-6 เดือน เผยแนวทาง 3 ด้าน “หานักลงทุนที่สนใจทั้งในและต่างประเทศเพิ่มทุน-หาโอกาสทางธุรกิจใหม่ต่อยอดสร้างรายได้เพิ่ม-ปรับโครงสร้างองค์กรรับโมเดลธุรกิจใหม่”

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) หรือ POST แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน กรณีมีผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน อันเนื่องมาจากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์(ติดลบ) ตลากหลักทรัพย์จึงประกาศเพิกถอน โดยดำเนินการดังนี้

1.ประกาศให้บริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานระยะที่ 1 (NC ระยะที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564

2.ให้บริษัทแจ้งทางเลือกของบริษัทว่าจะทำแผนฟื้นฟูกิจการเสนอผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ หรือเลือกที่จะขอเพิกถอนโดยสมัครใจ หรือเลือกยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อเสนอแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือทางเลือกอื่นใด ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมกำหนดเวลาดำเนินการของทางเลือกดังกล่าว

3.ตลาดหลักทรัพย์ จะให้ระยะเวลาบริษัทในการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 ซึ่งกำหนดเป็น 3 ระยะ แต่ละระยะมีเวล1 1 ปี (NC ระยะที่ 1) (NC ระยะที่ 2) (NC ระยะที่ 3) นั้น

บริษัทขอชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัท(บอร์ด) มีความเห็นว่าบริษัทจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขเหตุเพิกถอนด้วยตัวเอง ในกรณีนี้บริษัทอยู่ระหว่างวางแผนเพื่อดำเนินการในหลายๆ ด้านดังนี้

1.การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในปัจจุบัน รวมถึงการพิจารณาหานักลงทุนที่สนใจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับนักลงทุนหลายราย ซึ่งหากบริษัทประสบผลสำเร็จในการเพิ่มทุน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทุนจดทะเปิยนด้วยวิธีการใดๆ จะส่งผลให้ส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นบวกทันที


2.หาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มติมหรือต่อยอดจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้น

3.ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณธุรกิจและรองรับโมเดลธุรกิจใหม่

ทั้งนี้ปัจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อช่วยในการ จัดทำแผนธุรกิจเพื่อฟื้นฟูกิจการตามแนวทางดังกล่าว โดยคาคว่าจะใช้เวลาในการจัดทำแผนธุรกิจประมาณ 5-6 เดือน จากนั้นบริษัทจะนำเสนอแผนดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงฐานะการเงินผลดำเนินงานและคุณสมบัติการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยเน้นนโยบายการบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าเป็นลำดับต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ