รู้ทันสิทธิ..ประกันชีวิตจัดการได้!

คอลัมน์ Look Around

ปัจจุบันยังมีคนจำนวนไม่น้อย ใช้ประโยชน์จากประกันชีวิตได้อย่างไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ซึ่งอาจเกิดจากการซื้อไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง บ้างก็ซื้อโดยปราศจากความเข้าใจ หรืออาจไม่ทราบสิทธิ์ที่ตนเองควรจะได้รับจากการทำประกันชีวิต จนส่งผลให้ไม่สามารถใช้สิทธิที่ตนพึงมีพึงได้ และเกิดการละทิ้งกรมธรรม์ไปอย่างน่าเสียดาย จะดีแค่ไหนหากมีตัวช่วยสรุปใจความสำคัญและช่วยปกป้องสิทธิของลูกค้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

ช่องว่างที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้ บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต หรือ “SCBLIFE” เดินหน้าโครงการ “รู้ทันสิทธิ ประกันชีวิตจัดการได้” ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการซื้อประกันชีวิต และรู้สิทธิของผู้บริโภคในกรมธรรม์เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มความคุ้มค่า ซึ่งแบ่งเป็นสิทธิของผู้บริโภคก่อนและหลังการซื้อประกันชีวิต ดังนี้

               

1.สิทธิประโยชน์ที่ผู้บริโภคควรทราบก่อนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต คือ คุณต้องขอดูใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตที่มาเสนอขายทุกครั้ง, ควรใช้เวลาพิจารณาถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ซื้ออย่างเต็มที่โดยไม่เร่งรัดตัวเอง และรู้ถึงความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันด้วย, การขอตรวจสอบรายละเอียดผลประโยชน์ และสิทธิความคุ้มครองที่จะได้รับตามกรมธรรม์กับตัวแทนฝ่ายขาย และทุกครั้งที่มีการชำระเงินค่าเบี้ยประกันให้ผู้บริโภคขอรับใบเสร็จรับเงินชั่วคราวจากตัวแทนเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเบี้ยประกันภัยทุกครั้ง

2.สิทธิตามกรมธรรม์เมื่อได้ทำประกันชีวิตกับบริษัทแล้ว คุณมีสิทธิในการยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันได้รับเล่มกรมธรรม์จากบริษัท แต่หากคุณใช้สิทธิเคลมในเวลาดังกล่าวแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกกรมธรรม์แบบมีเบี้ยคืนได้ คุณมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, วิธีการชำระเบี้ย, ลด-เพิ่มทุนประกัน และซื้อเพิ่มหรือยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมบางรายการ คุณมีสิทธิในการผ่อนผันการชำระเบี้ยเมื่อครบกำหนดบริษัทจะผ่อนผันให้เป็นเวลา 31 วัน และหากเกิดการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ เสียชีวิต สามารถใช้สิทธิเรียกร้องสินไหมได้, คุณมีสิทธิในการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ โดยจะต้องมีมูลค่าเงินเวนคืนเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งจำนวนเงินที่ขอกู้ยืมได้สูงสุดไม่เกิน 92% ของมูลค่าเงินเวนคืนกรมธรรม์หักด้วยหนี้สินต่าง ๆ ที่มีอยู่ขณะนั้น และสิทธิในการขอต่ออายุกรมธรรม์ได้ภายในเวลา 5 ปี นับแต่วันที่กรมธรรม์ขาดอายุและยังไม่ได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ โดยแสดงหลักฐานการตรวจสุขภาพพร้อมชำระเบี้ยประกันที่ขาดชำระตามอัตราบริษัทกำหนด

หากคุณถือประกันชีวิตของบริษัทรายใด ก็ควรใช้สิทธิที่มีให้คุ้มค่าสมกับที่ได้จ่ายเบี้ยไปแล้ว