ตลาดหุ้นสิงคโปร์ไฟเขียว ศรีตรังโกลฟส์ จดทะเบียนใน SGX-ST แบบมีเงื่อนไข

ภาพประกอบข่าว ศรีตรังโกลฟส์

ตลาดหุ้นสิงคโปร์ไฟเขียว “ศรีตรังโกลฟส์” เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ SGX-ST แบบมีเงื่อนไขแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ถึงการเตรียมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) (Secondary Listing) ว่า ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2564 บริษัทฯ ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แบบมีเงื่อนไข (Letter of Conditional Eligibility-to-List หรือ “ETL”) สำหรับการเข้าจดทะเบียนใน SGX-ST เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดย ETL จะเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

(ก) การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์ของ SGX-ST

(ข) การที่บริษัทฯ ดำรงสถานะของหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET

(ค) การเปิดเผยข้อมูลก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ (Pre-Quotation Disclosure) ตามที่ SGX-ST กำหนด

(ง) บริษัทฯ ยืนยันว่าหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ได้ยื่นต่อ
SET แล้ว

(จ) บริษัทฯ ตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ตามที่กำหนดใน Rule 217 ของคู่มือการจดทะเบียนของ
SGX-ST (Listing Manual) (1) การเปิดเผยข้อมูลและเอกสารทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษต่อ SGX-ST ในเวลาเดียวกันกับการเปิดเผยต่อ SET

(2) แจ้งให้ SGX-ST ทราบเกี่ยวกับการออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมในประเภทเดียวกันกับหลักทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนใน SGX-ST รวมถึงความเห็นของตลาดหลักทรัพย์หลัก ศก.ลข. 008/2564 เรื่อง การได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมีเงื่อนไขใน SGX-ST 2 / 2

(3) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อื่น ๆ ในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอาจถูกกำหนดโดย SGX-ST ในเวลาใด ๆ (ไม่ว่าก่อนหรือภายหลังการจดทะเบียน)

(ฉ) บริษัทฯ ตกลงเปิดเผยข้อมูลทันทีที่มีการเปลี่ยนกฎหมายของประเทศที่บริษัทฯ จัดตั้ง ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบ หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ถือหุ้นบนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง 1) สิทธิในการเข้าร่วม แสดงความเห็น ออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และสิทธิในการมอบฉันทะ 2) สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และสิทธิประโยชน์อื่น 3) ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

4) อากรแสตมป์ บนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 5) หลักเกณฑ์การรายงานข้อมูลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่สำหรับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 6) ข้อจำกัดการถือครองหุ้นของคนต่างด้าวในหุ้นของบริษัทฯ (Foreign Shareholding Limits) 7) การควบคุมเงินทุน (Capital Control) ส าหรับการจ่ายเงินปันผล หรือการจ่ายเงินสดในรูปแบบอื่นบนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 8) หน้าที่ในการยื่นเอกสารหรือการประกาศใด ๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ


(ช) บริษัทฯ ตกลงว่าในกรณีที่ต้องมีการหยุดหรือระงับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จะขอให้มีการ
หยุดหรือระงับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ทุกแห่งที่ได้จดทะเบียนในเวลาเดียวกัน

(ซ) มีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Issue Manager ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ว่ามีข้อตกลงซึ่งเป็น
ที่พอใจต่อ SGX-ST เพื่อให้มั่นใจว่า 1) การซื้อขายที่เป็นปกติในตลาดเมื่อมีการเริ่มการซื้อขายใน SGX-ST

2) การชำระราคาที่ตรงเวลา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะขั้นตอนในการฝาก ถอน และลงทะเบียนในทะเบียนผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นของบริษัทฯ ในประเทศสิงคโปร์

ทั้งนี้ การได้รับ ETL โดยบริษัทฯ นั้น ไม่ได้เป็นการรับรองการเข้าจดทะเบียนใน SGX-ST ของบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ และ/หรือหุ้นของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ คาดว่าเอกสารเกี่ยวกับบริษัทฯ (Introductory Document) ซึ่งแสดงรายละเอียดของการจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์จะมีการเผยแพร่ใน SGX-ST ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ก่อนการจดทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ บนกระดานหลัก (Main Board) ของ SGX-ST

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ