วันแรก! หุ้น WINMED เข้าเทรด ลุ้นยืนราคาเหนือ IPO 3.10 บาท

WINMED

หุ้น WINMED เข้าตลาด mai วันแรก (11 พ.ค.) ณ ราคา IPO 1,240 ล้านบาท ลุ้นราคาเหนือจอง 3.10 บาท 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล (WINMED) เริ่มซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันนี้ (11 พ.ค.) เป็นวันแรก ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,240 ล้านบาท โดยชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ว่า WINMED

สำหรับกลุ่มบริษัท WINMED ดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่อง และชุดอุปกรณ์เพื่อการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและบำบัดรักษาทางการแพทย์ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการเก็บรักษาโลหิตและผลิตภัณฑ์ของโลหิต ซึ่งบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต 23 บริษัท ใน 12 ประเทศ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็น Exclusive Distributor จากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วโลก เช่น ประเทศเยอรมนี ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสเปน เป็นต้น

รวมถึงเป็นตัวแทนของบริษัทผู้ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านพันธุศาสตร์จากต่างประเทศสำหรับการให้บริการตรวจสารพันธุกรรมและความผิดปกติของทารกในครรภ์ นอกจากนี้ มีบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับสุขภาพและสุขอนามัย

โดยในปี 2563 บริษัทมีสัดส่วนกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้แก่ หน่วยงานและห้องปฏิบัติการฯของรัฐบาล ร้อยละ 63 โรงพยาบาล คลินิคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของเอกชน ร้อยละ 26 และองค์กรการกุศล เช่น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร้อยละ 11

WINMED มีทุนชำระแล้ว 200 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญเดิม 280 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 120 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวนไม่เกิน 90 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัท จำนวนไม่เกิน 18 ล้านหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 12 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน และ 5 – 6 พฤษภาคม 2564 ในราคาหุ้นละ 3.10 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 372 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,240 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 24.04 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมา (1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) ซึ่งเท่ากับ 51.59 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.129 บาท โดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ทั้งนี้ WINMED มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลัง IPO 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มครอบครัว นายสุเมธ ดารกานนท์ ถือหุ้น 60.43% นางสาวจิณหธาน์ ปัญญาศร ถือหุ้น 9.74% และนางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ ถือหุ้น 0.91% บริษัท และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิที่เหลือจากการหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและแต่ละบริษัทกำหนดไว้

รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.winnergymedical.co.th และ www.set.or.th