ประกาศแล้ว! คลังขยายเวลาชำระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 5)

ราชกิจจา

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(ฉบับที่ 5) เหตุสถานการณ์โควิดยังระบาดรุนแรง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลัง ลงนามโดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(ฉบับที่ 5)

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีความรุนแรง และกระจายครอบคลุมทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม

เพื่อบรรเทาและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว และส่งเสริมการคงระยะห่างทางสังคม โดยการสนับสนุนให้ประชาชนทำธุรกรรมทางภาษีที่บ้านTAX from Home รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการ การนำส่ง หรือการชำระภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร ออกไปตามความจำเป็นแก่กรณีให้แก่ผู้ประกอบการ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการ การนำส่งภาษี และการชำระภาษีตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 52 มาตรา 59 มาตรา 65 จัตวา มาตรา 69 ทวิ มาตรา 70มาตรา 70 ทวิ มาตรา 83 มาตรา 83/5 มาตรา 83/6 และมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

จากภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หรือภายในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แล้วแต่กรณี ตามที่ได้รับการขยายกำหนดเวลาตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการ การนำส่งภาษี และการชำระภาษีตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 52 มาตรา 59 มาตรา 65 จัตวา มาตรา 69 ทวิ มาตรา 70 มาตรา 70 ทวิ มาตรา 83 มาตรา 83/5 มาตรา 83/6 และมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

จากภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 หรือภายในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 แล้วแต่กรณี ตามที่ได้รับการขยายกำหนดเวลาตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ออกไปเป็นภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ข้อ 3. แบบแสดงรายการภาษีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีได้รับการขยายกำาหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีอากรหรือนำส่งภาษี มีดังนี้

(1) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.๑ ภ.ง.ด.๒ ภ.ง.ด.๓ ภ.ง.ด.๕๓ ภ.ง.ด.๕๔
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ.๓๐ และ ภ.พ.๓๖


ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประกาศกระทรวงการคลัง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ