นกแอร์ ประชุมเจ้าหนี้พิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ผ่านออนไลน์ 4 ส.ค.นี้

สายการบินนกแอร์

“นกแอร์” เตรียมประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการผ่านระบบ e-Meeting 4 ส.ค.นี้ พร้อมแจ้งมาตรการหยุดดำเนินกิจการบางส่วนชั่วคราวตั้งแต่ 1 ส.ค. เป็นต้นไป หลังถูกสั่งห้ามบินในเขตพื้นที่สีแดง

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ NOK แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ตามที่บริษัทได้ยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 30 กรกฏาคม 2563 ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทดําเนินการฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งผู้ทําแผนเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และผู้ทําแผนได้ยื่นแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 แล้วนั้น

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันประชุมเจ้าหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิออกเสียงเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 โดยเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ e-Meeting บริษัทจะรายงานความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการรวมถึงความคืบหน้าอื่น ๆ เพิ่มเติมต่อไป

Advertisement

นอกจากนี้ NOK ยังได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ด้วยว่า บริษัทมีความจําเป็นที่จะต้องหยุดกิจการบางส่วนชั่วคราวด้วยเหตุสุดวิสัย ตามที่ภาครัฐได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร และข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กําหนดมาตรการที่มุ่งลดและจํากัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคล และการดําเนินกิจกรรมในระบบขนส่งสาธารณะให้มากที่สุดและตามประกาศของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับผู้ดําเนินการสนามบินและผู้ดําเนินการเดินอากาศยานในเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (ฉบับที่ 3) โดยห้ามบินรับส่งผู้โดยสารในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดหรือห้ามบินในพื้นที่สีแดงอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

โดยการหยุดกิจการบางส่วนจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงดําเนินการในส่วนที่จําเป็นและยังคงเส้นทางการบินบางส่วนที่สามารถดําเนินการได้ให้มากที่สุดเพื่อสนับสนุนความจําเป็นในการเดินทางของคนไทย ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางสามารถตรวจสอบเส้นทางการบินได้ที่ www.nokair.com และหากสถานการณ์ฉุกเฉินมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ต่อไป