KTAM ประกาศจ่ายปันผลอีก 2 กองทุน รวมกว่า 34 ล้านบาท 7 ก.ย.นี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM แจ้งข่าวดีนักลงทุน ประกาศจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเพิ่มอีก 2 กองทุน ในอัตรา 0.10 และ 0.25 บาทต่อหน่วย รวมมูลค่ากว่า 34 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายพร้อมกันในวันที่ 7 กันยายน 2564

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทยังมีข่าวดีให้นักลงทุนต่อเนื่องด้วยมติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน อีก 2 กองทุน รวมมูลค่ากว่า 34 ล้านบาท พร้อมกันในวันที่ 7 กันยายน 2564 ประกอบไปด้วย
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล-D (KT-PIF-D) โดยจ่ายปันผลในอัตรา 0.10 บาทต่อหน่วย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564-30 เมษายน 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชวินดา หาญรัตนกูล

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ (KT-JAPAN-D) โดยจะจ่ายปันผลในนอัตรา 0.25 บาทต่อหน่วย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยทั้ง 2 กองทุนกำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนพร้อมกันในวันที่ 27 สิงหาคม 2564

โดยกองทุน KT-JAPAN-D เป็นกองทุนรวมผสมที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก โดยเฉลี่ยในรอบบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม


ส่วนกองทุน KT-PIF-D ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Henderson Horizon Fund-Japanese Smaller Companies Fund-Class A2 (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด

โดยทั้ง 2 กองทุน ยังมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทั้งนี้ท่านสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลได้ที่ www.ktam.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ. กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 ในเวลาทำการ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ