คนร.ไฟเขียวกรอบนโยบายรัฐวิสาหกิจ ลุยแก้ปัญหา “อสมท-ขสมก.”

สคร.เผยผลการประชุม คนร. ชี้บอร์ดเห็นชอบกรอบนโยบายพัฒนารัฐวิสาหกิจ ปี’66-70 ดันแก้ไขปัญหา “อสมท-ขสมก.” พร้อมตั้ง 2 บริษัทในเครือตอบโจทย์สังคมและผลตอบแทน

วันที่ 13 กันยายน 2564 นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่ง คนร.ได้พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้


1. เห็นชอบหลักเกณฑ์การเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในกำกับ (กรอบนโยบายฯ) เพื่อให้กระทรวงเจ้าสังกัดใช้ในการจัดทำกรอบนโยบายฯ สำหรับประกอบการจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566-2570 โดยกรอบนโยบายฯ จะกำหนดนโยบาย ทิศทาง และบทบาทของรัฐวิสาหกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และแผนพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ รวมทั้งให้มีการกำหนดให้กระทรวงเจ้าสังกัด สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สคร. ร่วมกำหนดภารกิจและบทบาทหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจให้ตอบโจทย์ในการพลิกโฉมประเทศภายใต้ BCG Model การพัฒนาด้านนวัตกรรม และการดำเนินกิจการภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

2. รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาองค์กรของรัฐวิสาหกิจทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บมจ.เอ็นที) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (อสมท) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยได้มีนโยบายที่สำคัญดังนี้ 

1) กรณี ขสมก.ขอให้กระทรวงคมนาคม เร่งดำเนินการตามแผนในส่วนที่ดำเนินการได้ทันทีก่อน เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนและลดปัญหาขาดทุนของ ขสมก.

2) กรณี บมจ.เอ็นที ขอให้จัดทำแผนแนวทางการรับมอบและการบริหารดาวเทียมและลูกค้า ในรายละเอียดที่ชัดเจน เพื่อรักษาผลประโยชน์ภาครัฐและการให้บริการที่ต่อเนื่อง 

3) กรณี อสมท ซึ่งได้จัดทำแผนการดำเนินงานระยะสั้นที่ชัดเจนแล้วและผลประกอบการสำหรับรอบครึ่งปี 2564 กลับมามีกำไร คนร. ขอให้ อสมท จัดทำแผนเชิงรุกที่มุ่งเน้นการสร้างแหล่งรายได้ใหม่ ๆ และใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มี และ 4) กรณี ธพว.ให้ขยายวงเงินสินเชื่อต่อรายจากไม่เกิน 15 ล้านบาทเป็นไม่เกิน 50 ล้านบาท เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs

3. เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับในการจัดตั้งบริษัทในเครือ 2 แห่ง ได้แก่ 

3.1 การจัดตั้งบริษัทในเครือของบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EGATi) เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจของ EGATi และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งสร้างรายได้เข้าประเทศไทย 

3.2 โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” ภายใต้แนวคิด “บ้านเคหะสุขประชา = บ้านพร้อมอาชีพ” และให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ดำเนินโครงการตามแนวทางการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โดยคำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และไม่ขัดข้องหาก กคช.ประสงค์จะจัดตั้งบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบบริษัทเอกชน โดยให้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทในเครือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และไม่เป็นภาระกับ กคช. หรือภาครัฐในระยะยาวด้วย

นอกจากนี้ คนร.ได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินการทางวินัยกรณีพนักงานรัฐวิสาหกิจพ้นสถานะพนักงานไปแล้ว เพื่อรักษาผลประโยชน์ของภาครัฐและป้องปรามพนักงานอื่นมิให้กระทำความผิด โดยให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดการดำเนินการลงโทษทางวินัยโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม รวมถึงพิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับภายในของรัฐวิสาหกิจเพื่อรองรับกรณีดังกล่าวด้วย โดยเทียบเคียงกับกรณีของข้าราชการพลเรือนซึ่งยังสามารถลงโทษผู้กระทำผิดทางวินัยได้แม้จะออกจากราชการแล้ว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ