ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็น ปรับปรุงเกณฑ์ “ประชุมผู้ถือหุ้น บจ.”

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็น ปรับปรุงร่างเกณฑ์และร่างประกาศ “การประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน” กรณีเสนอวาระการประชุมประจำปี กำหนดให้ยื่นเสนอวาระต่อบอร์ดไม่น้อยกว่า 1 เดือน-กำหนดคุณสมบัติผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะต้องเป็นบุคคลที่มีความพร้อมในการจัดการเก็บรักษาเอกสาร ไม่เคยมีพฤติกรรมจงใจไม่เข้าร่วมประชุม ไม่เคยมีประวัติในการถูกเปรียบเทียบปรับมาก่อนในช่วง 1 ปี

วันที่ 21 กันยายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ในเรื่องการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทและการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทน เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564

โดย ก.ล.ต. เปิดเผยว่า การออกหลักเกณฑ์ดังกล่าวในเรื่องการเสนอวาระของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนตามมาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมีแนวทางในการเสนอวาระที่ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส่วนการออกหลักเกณฑ์เรื่องชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะตามมาตรา 89/31 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน เพื่อกำหนดแนวทางการชักชวนเป็นการทั่วไป ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นตามข้อเสนอแนะของภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1.การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น กรณีการเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นยื่นเสนอวาระต่อคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี และกำหนดให้ผู้เสนอวาระการประชุมต้องมีข้อมูลของเรื่องที่จะเสนอ พร้อมด้วยสรุปสาระสำคัญ เอกสารหลักฐานและรายละเอียด


2.การชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะ โดยต้องเป็นบุคคลที่มีความพร้อมในการจัดการและเก็บรักษาเอกสารและข้อมูล ไม่เคยมีพฤติกรรมในลักษณะที่เป็นการจงใจไม่เข้าร่วมประชุม ไม่เคยมีประวัติในการถูกเปรียบเทียบปรับหรือถูกกล่าวโทษ*มาก่อนในช่วงระยะเวลา 1 ปี

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=756 และ https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=755 ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ : มาตรา 89/31 มีโทษตามมาตรา 281/9 โดย ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 89/31 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ