คลังไฟเขียวให้ “ส่วนราชการ” จัดซื้อชุดตรวจ ATK ได้

กระทรวงการคลังอนุมัติหลักการส่วนราชการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง กำชับให้ควบคุมการจัดซื้อตามความเป็นจริง

วันที่ 30 กันยายน 2564 นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 รับทราบข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2564

ข้อกำหนดดังกล่าวได้มีการปรับปรุงการบังคับใช้ในบางมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการผ่อนคลายการใช้เส้นทางคมนาคมเพื่อเดินทางข้ามจังหวัดจากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

รวมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบังคับใช้ในอนาคต โดยจะเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตาม “มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล” (Universal Prevention for COVID-19) และกำหนดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบองค์กรหรือหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการ “มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร” (Covid Free Setting) เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นไปอย่างปลอดภัย ต่อเนื่อง และยั่งยืน


การผ่อนคลายตามมาตรการดังกล่าวส่งผลให้การปฏิบัติราชการมีแนวโน้มที่จะกลับมาปฏิบัติงานที่ที่ตั้งสำนักงานมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของส่วนราชการ และเพื่อให้ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) เป็นไปโดยถูกต้อง

คลัง เคาะหลักการส่วนราชการเบิกค่า ATK ตามความจริง

กระทรวงการคลังจึงอนุมัติเป็นหลักการให้ส่วนราชการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) ได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการดำเนินการควบคุมให้มีการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ ATK ให้สอดคล้องกับจำนวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานจริง และจัดให้มีการติดตามการคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ดังกล่าวต่อไป

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า จากกรณีที่องค์การเภสัชกรรมได้แถลงข่าวว่าบริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัท ออสท์แลนด์ แคปปีตอล จำกัด ผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าชุดตรวจ ATK ได้เสนอราคาต่ำสุดและเป็นคู่สัญญากับองค์การเภสัชกรรมนั้น

กรณีดังกล่าวอยู่ในข่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงตามความนัยมาตรา 7 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ข้อ 8 ข้างต้น

องค์การเภสัชกรรมย่อมสามารถดำเนินการตามข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการพัสดุเพื่อการผลิตและจำหน่าย พ.ศ. 2561 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้ ดังนั้น จึงไม่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่จะพิจารณาแต่อย่างใด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ