ผู้ถือหุ้น MAKRO ไฟเขียว รับโอนกิจการ “โลตัสส์”

ผู้ถือหุ้น MAKRO ไฟเขียว รับโอนกิจการ “โลตัสส์” จาก “ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง” -อนุมัติออกหุ้นเพิ่มทุนขาย PP-PO พร้อมเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5,585 ล้านบาท

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Group Shared Service กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร(MAKRO) รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทวันนี้ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังนี้

– อนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด (CPRH) และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดและการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเสียง เห็นด้วยสัดส่วน 99.9999%

– อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,186,161,750 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,400,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนรวม 5,586,161,750 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 6,372,323,500 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท– อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ( Private Placement) จำนวนไม่เกิน 5,010,323,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 217,949,072,250 บาท ให้แก่ CPRH เพื่อใช้ชชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมด

– อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จำนวนไม่เกิน 1,362,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 12.19% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป


– อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 2,000,000 บาท จากเดิม 7,170,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,170,000 บาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ