แบงก์เปิดวิธีซื้อของออนไลน์อย่างปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี 3D Secure

ช็อปออนไลน์

“TB-CERT” หรือ ศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร เปิดวิธีซื้อของออนไลน์อย่างปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี 3D Secure พร้อมแนะนำ 4 แนวปฏิบัติกรณีใช้บริการร้านค้าที่ระบบยังไม่รองรับ

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (Thailand Banking Sector Computer Emergency Response Team หรือ TB-CERT) ได้เผยแพร่บทความ “ซื้อของออนไลน์ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี3D Secure” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในอดีตการจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการยังไม่ได้อยู่ในรูปแบบออนไลน์มากนัก เมื่อลูกค้าไปซื้อสินค้าหรือบริการที่ร้านค้าและชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ลูกค้าจะต้องแสดงบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเพื่อให้ร้านค้าใช้ทำรายการชำระเงิน นั่นคือหากลูกค้าไม่มีตัวบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตก็จะไม่สามารถทำการชำระเงินด้วยบัตรที่ร้านค้าได้แต่ปัจจุบันโลกออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน การซื้อของเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นการซื้อสินค้าออนไลน์และชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตแบบออนไลน์จึงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์กับการใช้งานบนโลกออนไลน์และยังคงมีความปลอดภัยที่ทำให้มั่นใจได้ว่าเจ้าของบัตรเป็นผู้ทำรายการซื้อของออนไลน์เอง จึงเป็นที่มาของการนำเทคโนโลยี 3D Secure มาใช้งาน

3D Secure คืออะไร

3D Secure เป็นโครงสร้างความปลอดภัยบนระบบการชำระเงินธุรกรรมออนไลน์ที่ช่วยป้องกันการฉ้อโกงในธุรกรรมบัตรเครดิตและบัตรเดบิต โดยพัฒนากรอบการทำงานร่วมกันสำหรับการบริการชำระเงินและผู้ให้บริการชำระเงิน โดยเน้นความสำคัญ คือ การเพิ่มความแข็งแรงในกระบวนการยืนยันตัวตนของลูกค้า (Strong Customer Authentication) ระหว่างการทำรายการชำระเงินผ่านธุรกรรมออนไลน์ ในเวอร์ชันแรกถูกพัฒนาขึ้นในปี 1999 โดย Arcot Systems (ปัจจุบันคือ CA Technologies บริษัท Broadcom) และในยุคหลัง บริษัทผู้ให้บริการบัตรชำระเงินรายใหญ่ทุกราย เช่น VISA, MasterCard และ American Express ก็ได้นำ 3D Secure มาใช้ในการชำระเงินผ่านธุรกรรมออนไลน์เช่นกัน โดยเราอาจจะเคยเห็นในหน้าแสดงรายการชำระเงิน หรือรู้จักในชื่อตามแบรนด์ต่าง ๆ ดังรูป

โดยตัวอักษร “D” ที่ระบุใน 3D Secure หมายถึง Domain นั่นคือ โครงสร้าง 3 โดเมนที่เกี่ยวข้องกันสำหรับการเสริมสร้างความปลอดภัยในการชำระเงินผ่านธุรกรรมออนไลน์ ประกอบด้วย

(1) Issuer Domain หรือ โดเมนผู้ออกบัตร หมายถึง ธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และลูกค้าเจ้าของบัตร

(2) Acquirer Domain หรือ โดเมนผู้รับบัตร หมายถึง ร้านค้าออนไลน์และธนาคารของร้านค้าออนไลน์

(3) Interoperability Domain หรือ โดเมนเครือข่ายระบบการชำระเงิน หมายถึง องค์ประกอบเครือข่ายที่รองรับการรับส่งข้อมูลเพื่อให้สามารถทำธุรกรรมระหว่างสองโดเมนข้างต้นได้และเพื่อบริหารจัดการเครือข่ายกับบริการของสมาคมบัตร โดยมีผู้ให้บริการบัตรที่สำคัญ ได้แก่ VISA, MasterCard และ American Express เป็นต้น

สำหรับการทำงานของเทคโนโลยี 3D Secure (Verified by VISA/ MasterCard SecureCode) มีขั้นตอนดังนี้

1. ลูกค้าเลือกซื้อของบนร้านค้าออนไลน์และเมื่อต้องการชำระค่าสินค้า ร้านค้าออนไลน์จะแสดงหน้าจอให้ลูกค้ากรอกข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต สำหรับร้านค้าที่รองรับเทคโนโลยี 3D Secure บนหน้าจอที่ให้กรอกข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต จะแสดงสัญลักษณ์ Verified by VISA หรือ MasterCard SecureCode

2. ด้วยความปลอดภัยแบบ 3D Secure ธนาคารผู้ออกบัตรจะส่งรหัสผ่าน OTP ไปยังมือถือของลูกค้าเจ้าของบัตร กรณีลูกค้าทำรายการชำระสินค้าแล้วไม่ได้รับรหัสผ่าน OTP ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้จากธนาคารผู้ออกบัตรนั้น

3. ลูกค้ากรอกรหัสผ่าน OTP ที่ได้รับบนหน้าจอทำรายการชำระค่าสินค้า เพื่อยืนยันตัวตนในการทำรายการชำระเงิน

4. ระบบ 3D Secure ทำการตรวจสอบข้อมูล หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ธนาคารก็จะอนุมัติการทำรายการ สำหรับกรณีที่มีข้อมูลผิดพลาด ธนาคารก็จะปฏิเสธการทำรายการ และส่งผลลัพธ์ให้กับร้านค้าออนไลน์เพื่อดำเนินการต่อไป

 

ประโยชน์ของระบบ 3D Secure

• เพื่อให้ร้านค้าออนไลน์สามารถรองรับการทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย ด้วยมาตรการการยืนยันตัวตนเจ้าของบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีความปลอดภัย

• เพื่อให้การส่งข้อมูลสำหรับการชำระเงินและข้อมูลลูกค้ามีความถูกต้องและปลอดภัยผ่านระบบเครือข่ายการชำระเงินที่เป็นมาตรฐานสากลเดียวกัน ป้องกันการถูกเปิดเผยแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

• เพื่อให้ร้านค้าออนไลน์สามารถตรวจสอบว่าลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์คือเจ้าของผู้ถือบัตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ใช่ผู้ที่อาจขโมยหรือลอกแบบบัตรมาแอบอ้างใช้งาน• มีการรับประกันมูลค่าความเสียหายโดยบริษัทผู้ให้บริการบัตร เช่น VISA, MasterCard หากเกิดการฉ้อโกงหรือการปฏิเสธการชำระเงินกับธุรกรรมที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบแบบ 3D Secure

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังคงมีร้านค้าออนไลน์ที่ไม่ได้รองรับระบบ 3D Secure อยู่มาก อาจด้วยเหตุผลเป็นร้านค้าขนาดเล็ก และราคาสินค้าค่อนข้างต่ำ ไม่คุ้มกับการลงทุนสร้างระบบเพื่อรองรับเทคโนโลยี 3D Secure ซึ่งร้านค้ากลุ่มนี้จะไม่มีขั้นตอนการยืนยันตัวตนจากลูกค้าเจ้าของบัตรอีกครั้ง หรือไม่มีการใช้รหัสผ่าน OTP ในการทำรายการชำระเงิน ดังนั้นหากเกิดการฉ้อโกงบนร้านค้าเหล่านี้จะไม่มีการรับประกันมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นและร้านค้าจะต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเอง

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการซื้อของออนไลน์ มีคำแนะนำแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ปรับลดวงเงินบัตรเดบิตสำหรับการชำระสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้จ่ายบนช่องทางออนไลน์ หรือปรับลดวงเงินชำระสินค้าเป็นศูนย์ หากยังไม่มีความต้องการจะใช้บัตรเดบิตซื้อสินค้า

2. หลีกเลี่ยงการผูกข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตบนเว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น หรือแพลตฟอร์มที่ไม่น่าไว้ใจไม่น่าเชื่อถือ

3. สังเกตการแจ้งเตือนบัญชีเงินเข้า-เงินออกจากธนาคาร และหมั่นตรวจสอบยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตทุกรอบบัญชี

4. หากพบรายการบัญชีผิดปกติ ควรติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรโดยตรง หรือหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางบริการต่าง ๆ ของธนาคาร หรือที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ