เปิดสถิติ “โมบายแบงกิ้ง” แชมป์ล่มบ่อย นานสุด 51 ชั่วโมง

โมบาย แบงกิ้ง
Photo : Markus Winkler

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีแบงก์ขัดข้อง 4 ช่องทาง ไตรมาส 3/64 พบยอดขัดข้องเพิ่มขึ้นทุกช่องทางรวม 38 ครั้ง นาน 88 ชั่วโมง เพิ่มจากไตรมาส 2/64 ขัดข้องเพียง 21 ครั้ง รวม 43 ชั่วโมง เผย โมบายแบงกิ้งแชมป์ล่มบ่อยสุดรวม 21 ครั้ง นาน 51 ชั่วโมง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการผ่านช่องทางสำคัญ ได้แก่ โมบายแบงกิ้ง (Mobile Banking) อินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง (Internet Banking) เอทีเอ็มและเครื่องรับฝากอัติโนมัติ (ATM/CDM) และสาขา (Branch) รวมทั้งหมด 4 ช่องทาง ณ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564

ทั้งนี้ หากดูจำนวนสถิติระบบขัดข้องในไตรมาสที่ 3 พบว่าปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 โดยระบบมีการขัดข้องทั้ง 4 ช่องทางรวมกันถึง 38 ครั้ง รวม 88 ชั่วโมง จากไตรมาสที่ 2 ระบบขัดข้องเพียง 21 ครั้ง รวม 43 ชั่วโมง

ขณะที่ หากดูไส้ในทั้ง 4 ช่องทาง จะพบว่า ช่องทางโมบายแบงกิ้งระบบขัดข้องมากที่สุดรวมทั้งสิ้น 21 ครั้ง รวม 51 ชั่วโมง เพิ่มจากไตรมาสที่ 2 ระบบขัดข้องอยู่ที่ 10 ครั้ง รวม 24 ชั่วโมง โดยในไตรมาสที่ 3 ธนาคารที่มีระบบโมบายแบงกิ้งขัดข้องมากที่สุด จะเป็น ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ขัดข้อง 5 ครั้ง รวม 20 ชั่วโมง รองลงมา ธนาคารทหารไทยธนชาต ขัดข้อง 5 ครั้ง รวม 7 ชั่วโมง และธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2 ครั้ง 11 ชั่วโมง

ส่วนช่องทางอินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง พบว่า ไตรมาสที่ 3 ระบบขัดข้องรวม 7 ครั้ง รวม 15 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ที่ระบบขัดข้องเพียง 4 ครั้ง รวม 5 ชั่วโมง โดยธนาคารที่มีระบบขัดข้องมากที่สุด ได้แก่ ธนาคารทหารไทยธนชาต ขัดข้อง 2 ครั้ง รวม 6 ชั่วโมง และไทยพาณิชย์ 3 ครั้ง รวม 5 ชั่วโมง ขณะที่ธนาคารกรุงไทยและกรุงศรีอยุธยาขัดข้องเท่ากัน 1 ครั้ง รวม 2 ชั่วโมง

สำหรับช่องทางเอทีเอ็มและเครื่องรับฝากอัตโนมัติ พบว่า ไตรมาสที่ 3 ระบบขัดข้องจำนวน 6 ครั้ง รวม 12 ชั่วโมง ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ที่ขัดข้อง 5 ครั้ง รวม 6 ชั่วโมง โดยพบว่าธนาคารที่ขัดข้องมากที่สุด จะเป็นธนาคารทิสโก้ 1 ครั้ง รวม 7 ชั่วโมง รองลงมาธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ครั้ง รวม 2 ชั่วโมง ส่วนธนาคารกรุงศรีอยุธยาและยูโอบีระบบขัดข้อง 1 ครั้ง รวม 1 ชั่วโมงเท่ากัน


และช่องทางสาขา พบว่าไตรมาสที่ 3 ระบบขัดข้องจำนวน 4 ครั้ง รวม 10 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ที่ขัดข้องจำนวน 2 ครั้ง รวม 8 ชั่วโมง โดยธนาคารทหารไทยธนชาตขัดข้องมากที่สุดอยู่ที่ 3 ครั้ง รวม 9 ชั่วโมง และธนาคารยูโอบีจำนวน 1 ครั้ง รวม 1 ชั่วโมง