ประกาศแล้ว! วันหยุดเพิ่มเติมสถาบันการเงินปี’65 เป็นกรณีพิเศษ

ราชกิจจาฯ-ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแบงก์ชาติกำหนดวันหยุดของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ปี 2565  เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 13/2564 ลงนามโดยนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 กำหนดให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในครั้งนี้ ได้แก่

  • 1. วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565
  • 2. วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คลิกดูประกาศฉบับเต็มที่นี่