ขั้นตอนซื้อกองทุนบัวหลวง SSF-RMF เปิดขาย 23-30 พ.ย. ผ่านแอปฯ

บัวหลวง

กองทุนบัวหลวง เสนอขาย 3 กองทุน “B-USALPHASSF B-USALPHARMF และ B-VIETNAMRMF” ผ่านแอป ธ.กรุงเทพ 23-30 พ.ย. เช็กขั้นตอนการซื้อ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) 3 กองทุนใหม่ ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการออม (B-USALPHASSF) กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-USALPHARMF) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-VIETNAMRMF) วันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2564

รู้จัก 3 กองทุนใหม่ บัวหลวง

1. กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการออม (B-USALPHASSF)

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ JPMorgan Fund-US Growth Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน JPM US Growth I (acc) USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-USALPHARMF)

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-VIETNAMRMF)

ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม (Vietnam) และ/หรือ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม

ขั้นตอนเปิดบัญชีบัวหลวง

ผู้ที่สนใจลงทุนกับกองทุนบัวหลวง สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าแอปพลิเคชั่น ‎Bualuang mBanking

2. กดเลือกการลงทุน ตามด้วยเมนู กองทุนรวม และกด “เปิดบัญชี”

3. จากนั้นเลือก “กองทุนบัวหลวง” และ “ประเภทกองทุน” ที่ต้องการเปิดบัญชี

4. กรอกข้อมูล และทำตามขั้นตอนในแต่ละหน้าจอของระบบ

ขั้นตอนการเพิ่มบัญชีกองทุน

1. กดเลือกเมนู “บัญชี” จากนั้นกด “เพิ่มบัญชี”

2. เลือกประเภทบัญชี “กองทุนรวม” และระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

3. ระบบจะแสดงบัญชีกองทุนรวมในหน้าบัญชี

ขั้นตอนการซื้อกองทุน

1. เลือก “กองลงทุน” จากนั้นกด “กองทุนรวม”

2. เลือกเมนู “กองทุนอื่น”


3. เลือก B-USALPHARMF, B-USALPHARMF และ B-VIETNAMRMF และกดซื้อและทำตามขั้นตอน