ครม.ไฟเขียว ลดภาษีสรรพสามิตเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่น อุ้มสายการบิน

เครื่องบิน

ครม. ไฟเขียว ลดอัตราภาษีสรรพสามิตเครื่องบินไอพ่นเหลือ 0.20 บาทต่อลิตร ยกเว้นค่าธรรมเนียม-ขายสุรา-ยาสูบ-ไพ่ อากรปรับโครงสร้างหนี้ SMEs

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ปี 2565 (มาตรการของขวัญปีใหม่ 2565) ดังนี้ 1.มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่ผู้ประกอบการได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงปี 64

ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในภาพรวม รวมถึงยอดขายสุรา ยาสูบและไพ่ ระยะเวลา 1 ปี หรือ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 – 31 ธ.ค.65 คาดว่าจะมีผู้รับสิทธิดังกล่าวประมาณ 8 แสนราย คิดเป็นใบอนุญาตประมาณ 1.4 ล้านฉบับ โดยรัฐจะสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมประมาณ 380 ล้านบาท

2.มาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพาสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น ที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานในประเทศ โดยกำหนดอัตราภาษีตามปริมาณ 0.20 บาทต่อลิตร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศรวมถึงสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะธุรกิจสายการบิน ระยะเวลา 6 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 – 30 มิ.ย.65 คาดว่าจะสูญเสียรายได้ประมาณ 860 ล้านบาท

3.มาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้ SMEs โดยขยายระยะเวลามาตรการออกไปอีก 5 ปี จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.64 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 69 ดังนี้-ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ลูกหนี้ของเจ้าหน้าที่อื่น

-ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน ลูกหนี้ของเจ้าหนี้อื่น สถาบันการเงิน และเจ้าหน้าที่อื่น สำหรับโอนทรัพย์สินการขายสินค้าหรือการให้บริการ และการกระทำตราสาร

-ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน สำหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ลูกหนี้นำมาจำนองเป็นประกันหนี้ให้แก่ผู้อื่นซึ่งมิใช่สถาบันการเงิน และการกระทำตราสาร

-ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ให้แก่ลูกหนี้ของบริษัทที่มิใช่สถาบันการเงิน สำหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ลูกหนี้นำมาจำนองเป็นประกันหนี้ให้แก้ผู้อื่นซึ่งมิใช่บริษัทที่มิใช่บริษัทสถาบันการเงิน

2.ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ สำหรับส่วนของหนี้ที่ได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ที่ได้กระทำในระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 65-31 ธ.ค. 69

3.ลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายที่ดิน และลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมเป็นพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ทั้งนี้ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ลูกหนี้ของสถาบันการเงินและลูกหนี้ของเจ้าหนี้ที่เป็นบริษัทที่มิใช่สถาบันการเงินนำมาจำนองเป็นหลักประกันหนี้ในอัตราร้อยละ 0.01 สำหรับกรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่ 31 ธ.ค. 65


ทั้งนี้ คาดว่า มาตรการด้านภาษีรัฐจะสูญเสียรายได้ 7,000 ล้านบาทต่อปี ส่วนมาตรการด้านค่าธรรมเนียม คาดว่าจะสูญเสียรายได้ 835 ล้านบาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ