สินมั่นคงฯ ชงผู้ถือหุ้น 18 ก.พ. 65 ขายหุ้นให้ประกันต่างชาติ 24.8%

สินมั่นคงประกันภัย

บอร์ดสินมั่นคงประกันภัย มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 18 ก.พ.65 เพิ่มทุนจดทะเบียนไม่เกิน 66 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 266 ล้านบาท โดยการออกหุ้นใหม่ไม่เกิน 66 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท กำหนดราคาขาย 21.52 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,420.32 ล้านบาท ให้กับบริษัทประกันนอกตลาดสัดส่วน 24.8% ด้าน “ประธานคณะกรรม” SMK เชื่อมั่นเงินลงทุนครั้งนี้ช่วยเสริมสภาพคล่องจ่ายสินไหมประกันโควิดเจอจ่ายจบเพียงพอจนถึงวันสิ้นสุดอายุกรมธรรม์

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 นายเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 66 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 266 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 66 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทกำหนดราคาขายไว้ชัดเจน เป็นราคาไม่ต่ำกว่า 21.52 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาดังกล่าว เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญบริษัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 1,420.32 ล้านบาท (ภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและขายได้ทั้งจำนวน) ซึ่งถือเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังนั้นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

โดยกำหนดให้บริษัทขายหุ้นให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทขายหุ้นเพิ่มทุนได้ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติการอนุมัติเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยต้องกำหนดราคาเสนอขายใหม่

ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอสุดท้ายของนักลงทุนที่แสดงความสนใจเข้าร่วมแข่งขันเสนอราคา (Competitive Process) โดยบริษัทคัดเลือกผู้ลงทุนได้แล้ว บริษัทจะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอีกครั้ง เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ลงทุน และกำหนดราคาขายหุ้นที่ชัดเจน โดยบริษัทคาดว่าจะดำเนินการดังกล่าวภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนในวงจำกัด จะยังไม่มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายหลังการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ เนื่องจากผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจะเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนไม่เกิน 24.8% ของสิทธิ์ออกเสียงของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

นายเรืองวิทย์ กล่าวว่า โดยบริษัทจะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามวาระการประชุม โดยอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 มกราคม 2565

ทั้งกาาเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความมั่งคงของฐานะการเงินของบริษัทฯ รองรับการชำระค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต และรักษาอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามที่กฎหมายกำหนด(CAR) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนอยู่ที่ 178% ทั้งนี้จะไม่สามารถคำนวณส่วนแบ่งกำไรได้เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน

โดยจากการประเมินตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดจนถึงวันสิ้นสุดอายุกรมธรรม์ประกันโควิด “เจอ จ่าย จบ” เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้น่าจะเพียงพอสำหรับการชำระค่าสินไหมทดแทน และเพียงพอสำหรับการดำรงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามที่กฎหมายกำหนด