ราชกิจจาฯประกาศ อัตราเงินส่งเข้ากองทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ปี’65-66

ราชกิจจาฯ-ประกาศราชกิจจานุเบกษา

มีผลบังคับใช้แล้ว! ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง อัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 0.125 ต่อปี ในปี 2565 และเพิ่มเป็นร้อยละ 0.25 ต่อปี ในปี 2566 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง ลงนามโดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2565

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2565”

ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ข้อ 4. ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในอัตราดังต่อไปนี้1. ร้อยละ 0.125 ต่อปี ของยอดเงินที่ได้รับจากประชาชน สำหรับการนำส่งเงินในปี พ.ศ. 2565
2. ร้อยละ 0.25 ต่อปี ของยอดเงินที่ได้รับจากประชาชน สำหรับการนำส่งเงินในปีพ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565

คลิกดูประกาศฉบับเต็มที่นี่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ