เปิดสถิติแชมป์ระบบแบงก์ล่ม ไตรมาส 4 ปี 2564

โทรศัพท์

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีแบงก์ขัดข้อง 4 ช่องทาง ไตรมาส 4/64 พบยอดขัดข้องลดลงจากไตรมาส 3 รวมอยู่ที่ 26 ครั้ง รวม 54 ชั่วโมง เผย โมบายแบงกิ้งครองแชมป์ล่มบ่อยสุด 15 ครั้ง นาน 23 ชั่วโมง เปิดยอดทั้งปี 64 ระบบ Moblie Banking ล่มรวม 117 ชั่วโมง 68 ครั้ง

วันที่ 29 มกราคม 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการผ่านช่องทางสำคัญ ได้แก่ โมบายแบงกิ้ง (Mobile Banking) อินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง (Internet Banking) เอทีเอ็มและเครื่องรับฝากอัติโนมัติ (ATM/CDM) และสาขา (Branch) รวมทั้งหมด 4 ช่องทาง ณ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 นับตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ หากดูจำนวนสถิติระบบขัดข้องในไตรมาสที่ 4 พบว่า ปรับลดลงจากไตรมาสที่ 3 โดยระบบมีการขัดข้องทั้ง 4 ช่องทางรวมกันอยู่ที่ 26 ครั้ง รวม 54 ชั่วโมง จากไตรมาสที่ 3 ระบบขัดข้องสูงถึง 38 ครั้ง รวม 88 ชั่วโมง

               

ขณะที่ หากดูไส้ในทั้ง 4 ช่องทาง จะพบว่า ช่องทางโมบายแบงกิ้งระบบขัดข้องมากที่สุดรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง รวม 23 ชั่วโมง เพิ่มจากไตรมาสที่ 3 ระบบขัดข้องอยู่ที่ 21 ครั้ง รวม 51 ชั่วโมง โดยในไตรมาสที่ 4 ธนาคารที่มีระบบโมบายแบงกิ้งขัดข้องมากที่สุด จะเป็นธนาคารกรุงไทย ขัดข้องจำนวน 3 ครั้ง 8 ชั่วโมง รองลงมาธนาคารกรุงเทพขัดข้อง 1 ครั้ง 6 ชั่วโมง และธนาคารทหารไทยธนชาต 5 ครั้ง 3 ชั่วโมง

ส่วนช่องทางอินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง พบว่าไตรมาสที่ 4 ระบบขัดข้องจำนวน 2 ครั้ง รวม 15 ชั่วโมง ใกล้เคียงกับไตรมาสที่ 3 ที่ระบบขัดข้องรวม 7 ครั้ง รวม 15 ชั่วโมง โดยพบว่ามีเพียง 2 ธนาคารที่มีระบบขัดข้อง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ขัดข้องจำนวน 1 ครั้ง รวม 9 ชั่วโมง และธนาคารกรุงเทพ ขัดข้อง 1 ครั้ง รวม 6 ชั่วโมง

สำหรับช่องทางเอทีเอ็มและเครื่องรับฝากอัติโนมัติ พบว่าไตรมาสที่ 4 ระบบขัดข้องจำนวน 4 ครั้ง รวม 8 ชั่วโมง ปรับลดลงจากไตรมาสที่ 3 ระบบขัดข้องจำนวน 6 ครั้ง รวม 12 ชั่วโมงโดยพบว่าธนาคารที่ขัดข้องมากที่สุด จะเป็นธนาคารกรุงเทพ 1 ครั้ง รวม 5 ชั่วโมง โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา,ทิสโก้,แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ขัดข้องจำนวน 1 ครั้ง รวม 1 ชั่วโมงเท่ากัน

และช่องทางสาขา พบว่าไตรมาสที่ 4 ระบบขัดข้องจำนวน 5 ครั้ง รวม 8 ชั่วโมง ปรับลดลงจากไตรมาสที่ 3 ระบบขัดข้องจำนวน 4 ครั้ง รวม 10 ชั่วโมง โดยธนาคารกรุงไทยขัดข้องมากที่สุดจำนวน 2 ครั้ง รวม 5 ชั่วโมง รองลงมา ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยจำนวน 2 ครั้ง รวม 2 ชั่วโมง และธนาคารทหารไทยธนชาตจำนวน 1 ครั้ง รวม 1 ชั่วโมง

ทั้งนี้ หากดูภาพรวมทั้งปี 2564 พบว่า ช่องทางโมบายแบงกิ้ง ขัดข้องจำนวน 68 ครั้ง รวม 117 ชั่วโมง อินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง จำนวน 17 ครั้ง รวม 44 ชั่วโมง ช่องทางเอทีเอ็มและเครื่องรับฝากอัติโนมัติ จำนวน 20 ครั้ง รวม 36 ชั่วโมง และช่องทางสาขาขัดข้องจำนวน 16 ครั้ง รวม 36 ชั่วโมง