ธปท. ประกาศเกณฑ์คำนวณดอกเบี้ยอ้างอิงธุรกรรม THOR เริ่มวันนี้

ราชกิจจานุเบกษาฯ-ประกาศราชกิจจาฯ

ธปท. ประกาศเกณฑ์คำนวณดอกเบี้ยอ้างอิงธุรกรรม THOR เริ่มบังคับใช้กับสถาบันการเงิน ตั้งแต่วันนี้ (16 ก.พ.) เป็นต้นไป ชี้แบงก์ต้องแจ้งคู่สัญญา-ผู้ใช้บริการทราบถึงความแตกต่าง THOR กับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงแบบมีระยะเวลาที่ทราบค่าล่วงหน้า

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 2/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคำนวณอัตราดอกเบี้ยของธุรกรรมการเงินที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ลงนามโดยนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ ธปท. ซึ่งประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป (ถัดจากวันที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยของธุรกรรมการเงินที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ดังนี้

               

(1) ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยเชิงซ้อน (compound average) เป็นวิธีหลักในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยของธุรกรรมการเงิน โดยสถาบันการเงินสามารถใช้สูตรการคำนวณอัตราดอกเบี้ยวิธีหาค่าเฉลี่ยเชิงซ้อนตามที่ระบุไว้ในแนวปฏิบัติสำหรับการทำธุรกรรมการเงินอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR (A User’s Guide to Thai Overnight Repurchase Rate) ซึ่งเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของ ธปท. (www.bot.or.th)

ในกรณีที่สถาบันการเงินคำนวณอัตราดอกเบี้ยของธุรกรรมการเงินด้วยวิธีอื่น สถาบันการเงินต้องสามารถชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการเลือกใช้วิธีดังกล่าวเมื่อได้รับการสอบถามจาก ธปท.

(2) แจ้งให้คู่สัญญาหรือผู้ใช้บริการทราบถึงความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะข้ามคืนกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงแบบมีระยะเวลาที่ทราบค่าล่วงหน้า (forward-looking term rate) รวมทั้งรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการคำนวณดอกเบี้ยที่ต้องชำระในแต่ละงวด เช่น สูตรคำนวณอัตราดอกเบี้ยของธุรกรรมการเงิน เป็นต้น

ทั้งนี้ การออกประกาศดังกล่าว สืบเนื่องจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาดการเงินทั่วโลก ส่งผลให้มีการพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยระยะข้ามคืน (overnight rate) ซึ่งแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเดิม เช่น LIBOR ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบมีระยะเวลาที่ทราบค่าล่วงหน้าตั้งแต่ต้นงวดดอกเบี้ย (forward-looking term rate)

ทำให้เมื่อนำอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะข้ามคืนดังกล่าวไปใช้ในธุรกรรมการเงินที่มีงวดการชำระดอกเบี้ยยาวกว่าระยะข้ามคืน เช่น งวดดอกเบี้ย 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา จะต้องคำนวณอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะข้ามคืนดังกล่าวให้เป็นอัตราดอกเบี้ยของธุรกรรมการเงินที่จะใช้สำหรับคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละงวด ซึ่งการคำนวณด้วยวิธีหาค่าเฉลี่ยเชิงซ้อน (compound average) ที่คำนึงถึงมูลค่าของเงินตามกาลเวลา (time value of money) เพื่อสะท้อนต้นทุนทางการเงินที่แท้จริงตามหลักการพื้นฐานของทฤษฎีการเงิน เป็นวิธีมาตรฐานหนึ่งที่ใช้ในตลาดการเงินทั่วโลก

สำหรับประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้ร่วมตลาดที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่สำหรับสกุลเงินบาท คือ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) ซึ่งคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยของธุรกรรมระยะข้ามคืนในตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระหว่างธนาคาร และการนำอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ไปใช้ในธุรกรรมการเงินที่มีกำหนด ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดที่ยาวกว่าระยะข้ามคืนจะต้องคำนวณอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ให้เป็นอัตราดอกเบี้ยของธุรกรรมการเงินในแต่ละงวด

ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคำนวณอัตราดอกเบี้ยของธุรกรรมการเงินที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เพื่อให้สถาบันการเงินมีวิธีปฏิบัติในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยของธุรกรรมการเงินที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวิธีมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนส่วนต่าง (basis) ที่เกิดจากการใช้วิธีคำนวณที่แตกต่างกันรวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่คู่สัญญาและผู้ใช้บริการว่าการกำหนดอัตราดอกเบี้ย มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิผลของการดำเนินนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ