TGH เผยเหตุผล ทำไมอาคเนย์ฯปฏิบัติตามเงื่อนไข คปภ.ไม่ครบทุกข้อ

TGH อาคเนย์ประกันภัย

TGH ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ “อาคเนย์ประกันภัย” ได้รับคำสั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ยันที่ผ่านมาบริษัทลูกพยายามสุดความสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสำนักงาน คปภ. เพื่อขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

วันที่ 18 มีนาคม 2565 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGH แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ตามที่บริษัทได้ชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) นั้น

บริษัทขอเรียนขี้แจงว่าที่ผ่านมาอาคเนย์ประกันภัย มีความพยายามอย่างสุดความสามารถ ในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย (สำนักงาน คปภ.) กำหนดไว้ เพื่อให้อาคเนย์ประกันภัยปฏิบัติตามก่อนจะเลิกธุรกิจประกันวินาศภัย

               

อย่างไรก็ดี อาคเนย์ประกันภัย ยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามข้อกำหนดการขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยได้ เนื่องจากยังคงมีกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ซึ่งยังมีผู้เอาประกันภัยไม่แสดงความประสงค์จะขอเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 และไม่มีบริษัทประกันภัยอื่นใดแสดงความประสงค์รับโอนกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ดังกล่าว

และในวันที่ 17 มีนาคม 2565 สำนักงาน คปภ. ออกคำสั่งที่ 3/2565 เรื่องให้อาคเนย์ประกันภัย แก้ไขฐานะและการดำเนินการตามที่นายทะเบียนกำหนด และหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว

TGH อาคเนย์ประกันภัย