DMT เคาะจ่ายเงินปันผล 0.32 บาทต่อหุ้น เป็นเงินกว่า 300 ล้านบาท

ดอนเมืองโทลล์เวย์

“ดอนเมืองโทลล์เวลย์” หรือ DMT เคาะจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นปี 2564 อัตรา 0.32 บาท เป็นเงินกว่า 377 ล้านบาท

วันที่ 20 มีนาคม 2565 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไร

สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 20,215,055.45 บาท และอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนและรับชำระล้ว จำนวน 1,181,232,800 หุ้น หรือเป็นยอดเงินปันผลรวม จำนวน 377,994,496 บาท

อนึ่ง บริษัทได้ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนและรับชำระแล้วจำนวน 1,181,232,800 หุ้น หรือเป็นยอดเงินปันผลรวมจำนวน 82,686,296 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนกันยายน 2564 ไปแล้ว

ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลสวนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.25 บาทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนและรับชำระแล้วจำนวน 1,181,232,800 หุ้น หรือเป็นยอดเงินปันผลรวมจำนวน 295,308,200 บาท โดยจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลได้ภายใน 1 เดือน

Advertisment

ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 9 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

อย่างไรก็ดี การให้สิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2565