FSS บอร์ดอนุมัติตั้งบริษัทลูก ลุยธุรกิจนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

บล.ฟินันเซีย ไซรัส บอร์ดอนุมัติตั้งบริษัทลูก ลุยธุรกิจ ‘นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล’ มูลค่าเงินลงทุน 25 ล้านบาท คาดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายในไตรมาส 2/65

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS รายงานผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติ จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรองรับการดำเนินงานขยายธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้ชื่อบริษัท ฟินันเซีย ดิจิทัล แอสเซท จำกัด ใช้ทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มูลค่าเงินลงทุนของบริษัท 25 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100% คาดวันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยภายในไตรมาส 2/65


ทั้งนี้ขนาดรายการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน รายการมีขนาดเท่ากับ 0.35% ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 64 อยู่ที่ 7,047.21 ล้านบาท ซึ่งไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน