ก.ล.ต. กล่าวโทษบุคคลที่ใช้นามแฝง “มด คันหุ้น” เผยแพร่ข้อความเท็จ 12 บจ.

ก.ล.ต.

ก.ล.ต. กล่าวโทษบุคคลที่ใช้นามแฝง “มด คันหุ้น” “คันหุ้น” “เทรดหุ้นโชว์” กรณีเผยแพร่ข้อความเท็จเกี่ยวกับ 12 บริษัทจดทะเบียน ต่อ บก.ปอศ.-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

วันที่ 24 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวโทษบุคคลผู้ใช้นามแฝงชื่อ “มด คันหุ้น” รวมถึงบุคคลที่เผยแพร่ข้อความผ่านแอปพลิเคชั่น LINE OpenChat ได้แก่ กลุ่ม “คันหุ้น” และกลุ่ม “เทรดหุ้นโชว์” กรณีเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน โดยอาจทำให้มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์

ซึ่งพบการเผยแพร่ข้อความในช่วงปี 2562 และปี 2564 ของบุคคลผู้ใช้นามแฝงข้างต้นที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน เช่น การผิดนัดชำระหนี้จำนวนหลายหมื่นล้านบาท การคำเสนอซื้อกิจการ การร่วมทุน การจดทะเบียนโดยอ้อม (Backdoor listing) และการขายหุ้นของกิจการทั้งหมด โดยเกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รวม 12 แห่ง ได้แก่ AEC, BGRIM, CMO, FLOYD, GULF, KKPS, KUMWEL, PAF, PL SE, TPLAS และ YGG ซึ่งเป็นข้อความเท็จและบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งได้ออกมาปฏิเสธข้อความดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง

การกระทำของบุคคลที่ใช้นามแฝง “มด คันหุ้น” รวมถึงกลุ่ม “คันหุ้น” และกลุ่ม “เทรดหุ้นโชว์” เข้าข่ายเป็นการบอกกล่าว หรือเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความอันอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ในลักษณะที่น่าจะทำให้มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 240 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ก.ล.ต.จึงกล่าวโทษบุคคลที่ใช้นามแฝง “มด คันหุ้น” รวมถึงบุคคลที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวข้างต้น ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรม ตามลำดับ


หมายเหตุ:
AEC : บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันชื่อบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (BYD)
BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
CMO : บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
FLOYD : บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
KKP : บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
KUMWEL : บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
PAF : บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)
PL : บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
SE : บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
TPLAS : บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
YGG : บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)