อิออน ตั้งบริษัทย่อย ลุยธุรกิจบริหารหนี้ เพิ่มช่องทางรายได้

หุ้น กระดาน

อิออน ธนสินทรัพย์ ประชุมคณะกรรมการอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย “อิออน บริหารสินทรัพย์” ลุยธุรกิจบริหารหนี้ เพิ่มช่องทางรายได้ ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท พร้อมอนุมัติออกหุ้นกู้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ชงผู้ถือหุ้นเคาะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายอัตราหุ้นละ 2.65 บาท 24 มิ.ย.นี้

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายซึโทะมุ โอโมะเดะระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AEONTS รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า มติของคณะกรรมการเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท อิออน บริหารสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) และเพิ่มช่องทางในการหารายได้ของบริษัท ทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านบาท

โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการจัดตั้ง ทั้งนี้บริษัทใหม่ที่จะดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ กับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต่อไป

พร้อมทั้งอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ ขึ้นอยู่กับตลาด ณ เวลาที่เสนอขายและออกหุ้นกู้ เพื่อรีไฟแนนซ์ กองทุนสำรอง และเงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ  ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้

และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 2.65 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 อย่างไรก็ตามการให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าว เป็นการจ่ายเพิ่มให้จากเงินปันผลระหว่างกาล ที่บริษัทได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งปีเท่ากับ 5.15 บาท คิดเป็นอัตรา 36.2% ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565)