“อาคม” เซ็นตั้ง 2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านตลาดทุน

พรชัย ชุนหจินดา

รมว.คลัง เซ็นแต่งตั้ง “พรชัย ชุนหจินดา” เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีในบอร์ด ก.ล.ต. พร้อมตั้ง “จันทิมา เพียรเวช” เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แก่ นายพรชัย ชุนหจินดา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ได้แก่ นางจันทิมา เพียรเวช โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565โดยนายพรชัย ชุนหจินดา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ปริญญาโท Finance จาก Florida International University สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอก Finance จาก Florida International University สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ส่วนนางจันทิมา เพียรเวช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท นิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย) ในคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ของ ก.ล.ต. และผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ