OR เสริมแกร่งธุรกิจค้าปลีก ทุ่ม 500 ล้าน เข้าซื้อหุ้น “โพลาร์ แบร์ มิชชั่น”

หุ้นโออาร์จ่อเข้าตลาด

บอร์ด OR ประชุมนัดพิเศษ มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อย “มอดูลัส เวนเจอร์” ทุ่มวงเงินไม่เกิน 14.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เข้าซื้อหุ้นบริษัทผู้ให้บริการธุรกิจห่วงโซ่อุปทานด้านอาหาร “โพลาร์ แบร์ มิชชั่น” เสริมแกร่งธุรกิจค้าปลีก

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่าในการประชุมคณะกรรมการจัดการ OR (ORMC) นัดพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 28 เมยายน 2565 มีมติอนุมัติให้ บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (Modulus) บริษัทย่อยที่ OR ถือหุ้นร้อยละ 100 เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นบุริมสิทธิออกใหม่ของ บริษัท โพลาร์ แบร์ มิชชั่น จำกัด (Freshket) ในวงเงินไม่เกิน 14.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 500 ล้านบาท

โดย Freshket เป็นผู้ให้บริการธุรกิจห่วงโซ่อุปทานด้านอาหาร (Food Supply Chain Service) ซึ่งดำเนินการจัดหา นำเข้า และจัดจำหน่ายวัตถุดิบคุณภาพดีสำหรับลูกค้าร้านอาหาร โรงแรม และผู้บริโภค โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการระบบห่วงใซ่อุปทานด้านอาหาร ให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส
การลงทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความแข็งแกร่งของธุรกิจค้าปลีกของ 0R และบริษัทในเครือ และตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค รวมทั้งสร้างโอกาสในการเติบโตร่วมกันแบบ inclusive growth ทั้งในและต่างประเทศ

               

ทั้งนี้ Modulus ได้ลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565