สรรพสามิตลงนามเชื่อมข้อมูลรับ-ส่งเงินจากกองทุนน้ำมันฯ

กรมสรรพสามิต จับมือ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

กรมสรรพสามิต จับมือ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เชื่อมโยงข้อมูลการนำส่งเงิน-รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ลดเวลาดำเนินการ เหลือ 1-2 วัน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิต และสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ในการเชื่อมโยงข้อมูลการนำส่งเงิน และการรับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การนำส่งเงินให้กองทุนและการรับเงินชดเชยจากกองทุน ของผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงาน ทำได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมที่ต้องตรวจสอบเอกสารการส่งเงินและการรับเงิน ที่มีเป็นจำนวนมาก หรือจากใช้เวลาเป็นเดือน ก็จะใช้เวลาเพียง 1-2 วัน ซึ่งยังส่งผลดีต่อสภาพคล่องของบริษัทน้ำมัน เพราะจะได้รับคืนหรือเงินชดเชยราคาน้ำมันจากกองทุนน้ำมันฯได้เร็วขึ้น

ด้านนายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาระบบติดตามและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมสรรพสามิตและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เพื่อนำระบบงานสารสนเทศมาสนับสนุนการทำงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ในส่วนงานของการนำส่งเงิน ขอรับเงินชดเชย และการขอรับคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประกอบการ

               

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 กำหนดให้การส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ หรือขอรับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯ ยื่นรายการต่อกรมสรรพสามิตพร้อมชำระภาษี (ถ้ามี) โดยการสั่งจ่ายเงินชดเชยแก่ผู้มีสิทธิได้รับ กรมสรรพสามิตจะตรวจสอบเอกสารขอรับเงินชดเชยเบื้องต้น และส่งเอกสารให้ สกนช. เพื่อพิจารณาการเบิกจ่ายให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตน้ำมันต่อไป