ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งเกณฑ์จัดส่งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวม

สำนักงาน ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงปรับเกณฑ์การจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กรณีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจจัดการกองทุน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตระหนักถึงความสำคัญของการมีฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และพัฒนาอุตสาหกรรมกองทุนรวม โดยที่ผ่านมา ก.ล.ต.ได้กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) จัดทำและจัดส่งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ ก.ล.ต. โดยเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่ต้นทาง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ

เช่น การวิเคราะห์กระบวนการขายผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับลูกค้า การติดตามความเสี่ยง การจัดทำนโยบายสนับสนุนการลงทุนได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลภาพรวมให้ภาคธุรกิจใช้ในการวางแผนให้บริการแก่ผู้ลงทุน ซึ่งยังไม่รวมข้อมูลบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อโดยเป็นบัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือผ่านตัวแทนขายหน่วยลงทุน

               

ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ที่ให้บริการลูกค้าในการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จัดทำและจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสำหรับบัญชีดังกล่าวต่อ ก.ล.ต. เพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลที่ใช้ในการกำกับดูแล และเผยแพร่ข้อมูลภาพรวมให้ภาคธุรกิจใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่ตอบโจทย์ตรงความต้องการของผู้ลงทุนยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การออกหลักเกณฑ์นี้เป็นการดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว