ครม.อนุมัติงบฯกลาง 2,241 ล้าน ซ่อม-สร้างถนน 40 จังหวัด 889 โครงการ

ซ่อมถนน
FILE PHOTO : กรมทางหลวงชนบท DEPARTMENT OF RURAL ROADS

ครม.อนุมัติงบฯกลาง 2,241 ล้านบาท ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจำนวน 40 จังหวัด 889 โครงการ คมนาคม ดักคอ มหาดไทย ปฏิบัติตามกฎหมาย-ธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 2,241 ล้านบาท

ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจำนวน 40 จังหวัด อปท.จำนวน 625 แห่ง รวม 889 โครงการ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

               

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยรายงานว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2564 ได้เกิดอุทกภัยจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ คือพายุโซนร้อนโกนเซิน และพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ ทำให้ประเทศไทยมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างกว้างขวาง และเป็นสาเหตุให้สิ่งก่อสร้าง ถนน สิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ของ อปท.ได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่

สำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 13 จังหวัด 13 อบจ. 13 โครงการ เช่น โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง ซ่อมสร้างถนนลูกรังปิดผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต เทศบาลนครมี 1 จังหวัด 1 เทศบาลนคร 2 โครงการ คือ เทศบาลนครนครราชสีมา เช่น ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลเมือง 2 จังหวัด 2 เทศบาลเมือง 4 โครงการ เช่น ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตด้วยวิธี Overlay และเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ใน 40 จังหวัด 189 เทศบาลตำบล 420 อบต.จำนวน 870 โครงการ เช่น ปรับปรุงผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกบดอัด

ขณะที่กระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคมเห็นด้วยกับการอนุมัติงบประมาณครั้งนี้ โดยกระทรวงคมนาคมมีความเห็นเพิ่มเติมว่า โครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณควรมีความพร้อมของแบบแปลน และประมาณราคา สามารถดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จโดยเร็ว และขอให้กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ครม.และหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัดต่อไป