บริษัทกลางฯจ่ายเคลมสินไหม 16 ล้าน 146 ราย สังเวยอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน (ศปถ.) ได้สรุปสถิติยอดรวมอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ตลอด 7 วันที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 พบว่า มีการเกิดอุบัติเหตุรวม 3,841 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 423 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 4,005 คน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดอันดับหนึ่งคือเมาสุรา รองลงมาคือขับรถเร็วเกินกำหนด

“ซึ่งพบว่ารถจักรยานยนต์ยังคงเป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาเป็นรถกระบะ”

โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมีภารกิจทำหน้าที่ในการดูแลประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและได้ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกับภาครัฐมาโดยตลอด ได้มีมาตรการในการเยียวยาหลังเกิดเหตุโดยทันที โดยได้ร่วมกับเครือข่ายรับแจ้งเหตุ,มูลนิธิ,โรงพยาบาลที่ใช้ระบบ e – Claim กับบริษัทกลางฯ ทั่วประเทศ ซึ่งพบว่า ปีนี้มีผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่จากยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 401 คัน โดยเป็นรถจักรยานยนต์ จำนวน 272 คัน และเป็นรถยนต์อื่นๆ จำนวน 129 คัน มีผู้เสียชีวิตรวม 423 ราย โดยในช่วง 7 วันอันตรายทางบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และบริษัทประกันวินาศภัยได้ดำเนินการตามมาตรการเยียวยาเบื้องต้นด้วยการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทนสำหรับรถที่มีการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.ไว้ภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 241 คัน จำนวนทั้งสิ้น 146 ราย เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 16,703,456 บาท

“กรณีบาดเจ็บความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน กรณีเสียชีวิตคุ้มครอง 35,000 บาทต่อคน การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นคือการจ่ายทันทีโดยไม่รอพิสูจน์ความรับผิด แต่เมื่อทราบผู้ที่ต้องรับผิดแล้ว การจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.จะคุ้มครองการบาดเจ็บสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท กรณีเสียชีวิต 300,000 บาท และกรณีเป็นผู้ป่วยในจะได้รับความคุ้มครองเป็นค่าชดเชย อีกวันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน (ยกเว้นผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด)

“ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทายาทและครอบครัวผู้ประสบภัย ซึ่งเป็นสิทธิที่ผู้ประสบภัยพึงได้รับตามความคุ้มครองจากการประกันภัยรถภาคบังคับตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ”

อย่างไรก็ตาม สำหรับเอกสารที่ผู้ประสบภัยจากรถต้องเตรียมเพื่อใช้ในการเบิกค่าสินไหมทดแทนกรณีบาดเจ็บ ประกอบด้วย 1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบภัยหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ และ 2. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับในกรณีเสียชีวิต เอกสารที่ใช้ประกอบด้วย 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบภัยหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ 2.ใบมรณบัตร 3.สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของทายาท 4.สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายเพราะการประสบภัยจากรถ

“​ดังนั้นต้องอย่าลืมหน้าที่ของเจ้าของรถจะต้องจัดทำประกันภัย พ.ร.บ.ตามกฎหมายเพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วจะมีความคุ้มครอง จากปีใหม่ที่ผ่านมามีผู้ประสบภัยจากรถจำนวนมากที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เพราะเจ้าของรถไม่ทำประกันภัย ผู้ประสบภัยจะต้องเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของรถเอง กฎหมายจึงมีบทลงโทษสำหรับเจ้าของรถคันใดที่ฝ่าฝืนไม่ทำ พ.ร.บ.จะมีความผิดและมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท รวมถึงผู้ที่นำรถที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. มาใช้ ก็จะมีความผิด มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท เช่นกัน”

Previous articleทำใจความแพง! คอนโดเกาะติดรถไฟฟ้า 2 สี ปี”61 ทำใจเกินแสนต่อตารางเมตร
Next articleทีโอที-CAT ปี 2561 พัฒนาบริการ-ปั้น New S-curve