ก.ล.ต. ปรับนิยามผู้ลงทุนกองทุนรวมอสังหาฯ-โครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์ มีผล 1 ต.ค.

ก.ล.ต.

สำนักงาน ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์นิยามผู้ลงทุนสถาบัน-ผู้ลงทุนรายใหญ่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับนิยามผู้ลงทุนกลางและสอดคล้องกับคุณสมบัติและความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่าตามที่ ก.ล.ต. ได้ออกหลักเกณฑ์เพื่อปรับปรุงการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่* สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. เพื่อให้ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอ และมีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้ มีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมากขึ้น ในขณะที่กิจการที่ต้องการเงินทุนก็มีโอกาสเข้าถึงช่องทางระดมทุนที่เปิดกว้างมากขึ้น ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นั้น

ก.ล.ต. จึงเห็นควรแก้ไขนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ของกอง 1 กอง Infra และ Infra Trust ให้สอดคล้องและอ้างอิงตามนิยามผู้ลงทุนกลางที่ได้ปรับปรุงใหม่ดังกล่าว เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับคุณสมบัติและความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนด้วย เช่น สำหรับนิยามผู้ลงทุนรายใหญ่ ปัจจุบันกำหนดนิยามไว้เป็นการเฉพาะ หมายถึงบุคคลที่ได้มาซึ่งหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์ครั้งแรกเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท** นั้น เสนอให้ยกเลิกเพื่อไปใช้นิยามผู้ลงทุนกลาง

               

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ของกอง 1 กอง Infra และ Infra Trust จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป