Earth เกินแบกรับ! ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทเอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 /2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. ตามที่บริษัทได้ผิดนัดชำระหนี้บรรดาหนี้ตั๋วเเลกเงิน หนี้สิ้นเพื่อการค้าระหว่างประเทศ หนี้หุ้นกู้ เเละหนี้กับสถาบันการเงินอื่นๆ ซึ่งบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหมด เจ้าหนี้สถาบันการเงินรายหนึ่งได้เรียกให้บริษัทชำระหนี้ที่ค้างอยู่ตามเงื่อนไขการให้สินเชื่อ ซึ่งบริษัทไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวตามที่ถูกเรียกร้องมาได้ ส่งผลให้บริษัทถูกระงับการใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทุกเเห่งที่บริษัทใช้อยู่ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจของบริษัท เเละส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทมีการชะลอตัวลงอย่างมีนัยยะสำคัญ ส่งผลให้คู่ค้าของบริษัทหลายรายได้เริ่มดำเนินการใช้บรรดาสิทธิเรียกร้องต่อบริษัทเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการเรียกร้องบรรดาค่าเสียหายอื่นๆ จากบรรดาคู่ค้าของบริษัทที่ได้รับผลกระทบต่อการชะลอตัวของการประกอบธุรกิจของบริษัท ส่งผลให้บริษัทอยู่ในภาวะที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องดำเนินการหาเเนวทางในการปรับโครงสร้างหนี้ที่ดีที่สุด เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อบรรดาพนักงาน ลูกค้าเเละคู่ค้าของบริษัท

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อเป็นการรักษาธุรกิจของบริษัทให้สามารถดำเนินต่อเนื่องได้ตามปกติ เเละเพื่อรักษามูลค่าทางธุรกิจของบริษัทไว้ เเละเพื่อป้องกันให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อบรรดาพนักงาน ลูกค้าเเละคู่ค้าของบริษัท

               

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้บริษัทเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ โดยอาศัยวิธีการฟื้นฟูกิจการตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 เพื่อการนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทยื่นคำขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทต่อศาลล้มละลายกลาง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เเละอนุมัติให้บริษัทเป็นผู้ทำเเผนฟื้นฟูกิจการซึ่งในกรณีเช่นนี้ หากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งตั้งบริษัทเป็นผู้ทำเเผนฟื้นฟูกิจการ บรรดาอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ กิจการเเละทรัพย์สินของบริษัทจะตกเป็นของบริษัทในฐานะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทมีความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการประการใด บริษัทจะดำเนินการเผยเเพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทยต่อไปโดยทันที

2. มติเเต่งตั้งกรรมการเเทนกรรมการที่ลาออก 2 ท่าน เเละเเต่งตั้งประธานกรรมการแทนประธานกรรมการที่ลาออกโดยมีผลตั้งเเต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป คือ

2.1 นางสาวการดี เดียววณิชกุล เป็นกรรมการบริษัท เเทน นางสาวกาญจนา จักรวิจิตโสภณ
2.2 นายวิเชฏฐ์ เทียนทอง เป็นกรรมการบริษัท แทน นางธัญกมล ตริตระการ
2.3 นายวิเชฏฐ์ เทียนทอง ดำรงตำเเหน่งเป็นประธาน กรรมการเเทน นายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์
2.4 มติเเต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเเทนบริษัท ดังนี้

1. นายวิเชฏฐ์ เทียนทอง ประธานกรรมการ
2. นายขจรพงศ์ คำดี ประธานกรรมการบริหาร
3. นายธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ
4. นายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์ กรรมการ
5. นายพิรุฬห์ พิหเคนทร์ กรรมการ
6. นายพิพรรธ พิหเคนทร์ กรรมการ
7. นายพิบูล พิหเคนทร์ กรรมการ
8. นางสาวการดี เดียววณิชกุล กรรมการ

โดยกำหนดอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทเป็น “นายขจรพงศ์ คำดี นายพิรุฬห์ พิหเคนทร์ นายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์ นายพิพรรธ พิหเคนทร์ นายพิบูล พิหเคนทร์ นายธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์ นางสาวการดี เดียววณิชกุล นายวิเชฏฐ์ เทียนทอง กรรมการ สองในเเปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน เเละ ประทับตราสำคัญบริษัท”