กทม. จับมือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เดินหน้าสร้างภาพลักษณ์ด้านนวัตกรรม

กทม.เดินหน้า BANGKOK’S INNOVATION OPPORTUNITY สร้างภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ของนวัตกรรมในกรุงเทพมหานคร ตอบสนองการเป็นเมืองแห่งโอกาสของทุกคน

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) หรือ NIA เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาย่านนวัตกรรมในกรุงเทพมหานคร

ในที่ประชุม NIA ได้เสนอความร่วมมือใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย

1. การสร้างภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ของนวัตกรรมในกรุงเทพมหานคร

2. ร่วมส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาด้านกายภาพที่เหมาะสมในการเป็นย่านนวัตกรรมและผลักดันโครงการด้านนวัตกรรมสังคมในกรุงเทพมหานคร3. การร่วมประเมินเมืองด้วยดัชนีเมืองนวัตกรรม

กรุงเทพมหานครยินดีให้ความร่วมมือ เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมได้มีการเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วม โดยมีผู้แทนจากทาง กทม. และ NIA ซึ่งได้กำหนดความร่วมมือเบื้องต้น 3 ประเด็น ประกอบด้วย

1. การหาพื้นที่ในการทำ Bangkok Innovation Center : เพื่อสร้าง Ecosystem ให้นวัตกรมาร่วมสร้างนวัตกรรมที่ตรงกับ painpoint ของ กทม.

2. การพัฒนานวัตกรรมจาก problem base ที่ กทม.เผชิญ อาทิ การจราจร การแยกขยะ PM 2.5 หาบเร่แผงลอย anticorruption น้ำท่วม ด้านการศึกษา เป็นต้น

3. การพัฒนาและประเมินผลเมืองตามดัชนีเมืองนวัตกรรม

ผศ.ดร.ทวิดาได้ให้ความเห็นว่า นวัตกรรมที่เสนอมีหลายอย่างที่น่าสนใจ และตรงกับปัญหาเมือง อาทิ Medtech การบริหารจัดการขยะ การท่องเที่ยว รวมถึงในประเด็นดัชนีเมืองนวัตกรรม ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ให้ข้อคิดเห็นเรื่องการมอบหมายฝ่ายกฎหมายให้พิจารณากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้เชื่อมโยงกับนวัตกรรมที่ NIA หรือหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนในการทดลองใช้แล้วในปัจจุบัน และต้องหารือในทุกด้านทุกมิติเพื่อให้นวัตกรรมดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดกับ กทม.และประชาชน

สำหรับความร่วมมือในวันนี้ มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อเปิดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อน “กรุงเทพมหานครสู่มหานครแห่งนวัตกรรม” เพื่อตอบโจทย์ความหลากหลายของกลุ่มคนที่อยู่ในกรุงเทพฯ ที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลก ทั้งผู้สูงอายุ คนพิการ คนรุ่นใหม่ และกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และยกระดับให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งความฝันและโอกาสของทุกคนอีกครั้ง


ทั้งนี้ นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) หมายถึง กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของสังคมเป็นหลัก โดยมีการพัฒนาและเผยแพร่ผ่านองค์กรเพื่อสังคม ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต หรือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม มีผลกระทบในระดับชุมชน หรือส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ