กรมสวัสดิการแรงงานฯ หนุนตั้ง “ศูนย์เลี้ยงเด็ก” ในสถานประกอบการ ชี้ลดหย่อนภาษีได้

เมื่อวันที่ 18 มกราคม นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กสร.ให้ความสำคัญกับการดูแล พัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้างและครอบครัว การส่งเสริม และสนับสนุนสถานประกอบกิจการให้จัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการและชุมชน นิคมอุตสาหกรรม หน่วยงานก่อสร้างและรัฐวิสาหกิจ เป็นแนวทางหนึ่งที่ กสร.ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเล็งเห็นว่าการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น เข้มแข็ง ส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของบุตรผู้ใช้แรงงาน อีกทั้งเป็นการลดความวิตกกังวล ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ใช้แรงงาน โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน มีสถานประกอบกิจการที่จัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กแล้ว 60 แห่ง เด็กได้รับการเลี้ยงดู 1,258 คน

นายอนันต์ชัยกล่าวต่อไปว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็ก เพื่อเป็นสวัสดิการของลูกจ้างสำหรับสถานประกอบกิจการของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งกำหนดให้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการสามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง และสามารถหักได้เพิ่มขึ้นอีก 1 เท่า ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งใช้ได้กับค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

“นับเป็นโอกาสที่ดีของนายจ้างที่จะจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง และสามารถลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ดังนั้น หากสถานประกอบกิจการใดที่มีความพร้อม และสนใจจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็ก สามารถสอบถามได้ที่กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทร.0 2245 6774” นายอนันต์ชัยกล่าว

 
ที่มา : มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ