ราชกิจจาฯประกาศ ยกเลิกฟื้นฟูกิจการ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการบริษัท สหฟาร์ม จำกัด ชี้อำนาจในการจัดการกิจการและทรัพย์สินหลังจากนี้กลับไปเป็นของผู้บริหารแผนของลูกหนี้และผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกไก่เนื้อรายใหญ่ในอดีต

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท สหฟาร์ม จำกัด และได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 โดยตั้งบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้บริหารแผน

บัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของ บริษัท สหฟาร์ม จํากัด ลูกหนี้ ตามมาตรา 90/70 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2565 แล้ว ดังนั้น อํานาจหน้าาที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้กลับเป็นของผู้บริหารของลูกหนี้และผู้ถือหุ้นของลูกหนี้กลับมีสิทธิตามกฎหมายต่อไป ตามมาตรา 90/75 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ยกเลิกฟื้นฟูกิจการ สหฟาร์ม